Analytisk informasjon

RESULTATENHETENE

  Kraftproduksjon Fjernvarme Nett
Millioner kroner 2010 2009 2008 2010 2009 2008 2010 2009 2008
Salgsinntekter 1 196 856 998 1 144 747 691 4 804 3 385 3 352
Varekostnader       (688) (384) (311) (2 608) (1 217) (1 463)
Personalkostnader (25) (25) (22) (41) (46) (49) (64) (177) (129)
Andre driftskostnader (199) (169) (185) (132) (104) (105) (1 054) (956) (893)
EBITDA 972 661 791 283 213 226 1 077 1 035 868
Av- og nedskrivninger (43) (43) (45) (118) (122) (130) (546) (542) (545)
Driftsresultat 929 618 746 165 91 96 532 493 322
 
Driftsinvesteringer (eks byggelånsrenter)  161 165 110 432 397 403 485 521 541
Engasjert kapital 4 377 4 277 4 153 4 550 4 080 3 818 9 668 9 396 9 663
Antall ansatte 29 27 25 56 53 57 203 198 180
 
  Strømsalg Venture Varme og bioenergi
Millioner kroner 2010 2009 2008 2010 2009 2008 2010 2009 2008
Salgsinntekter 8 021 4 787 5 121 549 779 889 115 49 23
Andre (tap)/gevinster netto 16 19 (24) (1 025) (245) (15 596)      
Varekostnader (7 316) (4 288) (4 623) (176) (464) (512) (81) (22) (16)
Personalkostnader (71) (52) (48) (130) (134) (124) (28) (6) (6)
Andre driftskostnader (290) (217) (202) (131) (135) (229) (57) (32) (31)
EBITDA 360 248 224 (914) (198) (15 573) (51) (11) (30)
Av- og nedskrivninger (12) (8) (8) (191) (101) (81) (335) (16) (14)
Driftsresultat 348 240 216 (1 104) (299) (15 654) (386) (27) (44)
 
Driftsinvesteringer (eks byggelånsrenter)  5 3 3 163 183 196 189 342 419
Engasjert kapital 3 427 1 980 2 243 3 844 4 937 6 196 1 037 1 066 715
Antall ansatte 189 88 76 174 182 169 48 29 8
 
  Annen virksomhet og elimineringer   Konsern
Millioner kroner 2010 2009 2008       2010 2009 2008
Salgsinntekter 1 67 (18)       15 829 10 670 11 056
Andre (tap)/gevinster netto 125 135 (117)       (883) (91) (15 738)
Varekostnader (1) 10 116       (10 871) (6 364) (6 809)
Personalkostnader (223) (333) (384)       (582) (772) (761)
Andre driftskostnader 294 248 209       (1 571) (1 367) (1 436)
EBITDA 195 127 (194)       1 923 2 076 (13 688)
Av- og nedskrivninger (25) (50) (27)       (1 270) (882) (850)
Driftsresultat 170 77 (221)       653 1 194 (14 538)
 
Driftsinvesteringer (eks byggelånsrenter)  42 35 69       1 478 1 645 1 742
Engasjert kapital 125 136 280       27 028 25 870 27 067
Antall ansatte 424 402 472       1 123 979 987

 

KONSERN

  Definisjon Enhet 2010 2009 2008
Resultat eksklusive REC
Salgsinntekter   millioner kroner 15 829 10 670 11 056
EBITDA   millioner kroner 3 914 2 213 2 224
Driftsresultat   millioner kroner 2 644 1 331 1 374
Resultat før skatt og avhendet virksomhet   millioner kroner 2 173 670 689
Årsresultat   millioner kroner 1 583 335 637
 
REC effekt driftsresultat   millioner kroner (1 991) (137) (15 912)
REC effekt årsresultat   millioner kroner (1 975) (137) (16 537)
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm fra driften 1 millioner kroner 565 1 879 1 085
Drifts-, og ekspansjonsinvesteringer   millioner kroner 1 702 1 698 1 752
Avkastning eksklusive REC
Egenkapitalavkastning (ROE) 2 prosent 16,4 2,9 7,3
Avkastning engasjert kapital (ROCE) 3 prosent 11,5 6,0 6,0
Kapitalforhold pr. 31.12.
Totalkapital   millioner kroner 29 613 28 918 30 520
Engasjert kapital 4 millioner kroner 27 028 25 870 27 067
 hvorav REC markedsverdi   millioner kroner 1 584 3 432 4 542
Egenkapital   millioner kroner 10 464 11 154 12 530
Egenkapitalandel 5 prosent 35 39 41
Netto rentebærende gjeld 6 millioner kroner 13 067 11 601 11 442
Netto rentebærende gjeld / EBITDA     3,3 5,2 5,1
Ubenyttede trekkfasiliteter   millioner kroner 3 692 4 558 4 531
Andel flytende lån   prosent 67 58 63
Aksjerelaterte nøkkeltall
Antall A-aksjer   i tusen 115 428 115 428  115 465
Antall B-aksjer   i tusen 79 759 79 759  79 759
Antall egne B-aksjer   i tusen 451 451  493
Aksjekurs per 31.12. A-aksje   kroner 70,00 69,75 68,50
Aksjekurs per 31.12. B-aksje   kroner 69,25 68,75 67,50
Børsverdi   millioner kroner 13 603 13 535 13 293
Resultat per aksje eksklusive REC 7 kroner 8,11 1,71 3,26
Kontantstrøm per aksje fra driften 8 kroner 2,9 9,6 5,6
Utbytte per aksje   kroner 7,50 2,25  7,25
Utdelingsforhold eksklusive REC 9 prosent  92  131  69
 

 

SENTRALE VERDIDRIVERE

 

Kraftproduksjon

Salgspris   øre/kWh 39,1 27,5 30,1
Produksjonsvolum   GWh 3 041 3 018 3 248
Produksjon i % av normalproduksjon 10 prosent 101 97 110
Fjernvarme
Fjernvarmepris   øre/kWh 72,2 60,8 64,9
Produksjonskostnad   øre/kWh 39,6 27,8 26,1
Dekningsbidrag   øre/kWh 32,6 33,0 38,8
Produksjonsvolum   GWh 1 782 1 382 1 192
Varme og bioenergi
Energiproduksjon   GWh 246 93 29
Avfall   tonn 114 57 37
Nett
NVE-kapital 31.12.   millioner kroner 6 163 6 045 5 936
Inntektsramme eks. overføringskostnader   millioner kroner 2 891 2 461 1 989
Inntektsramme eks. overføringskostn og nettap   millioner kroner 2 287 2 106 1 616
Antall kunder 31.12   i tusen 545 541 538
Strømsalg
Volum privatmarkedet Norge   GWh 10 476 8 910 8 388
Antall kunder privatmarkedet Norge    i tusen 641 604 583
Volum bedriftsmarkedet Norge   GWh 4 520 4 328 4 548
Antall kunder bedriftsmarkedet Norge    i tusen 53 52 55
Antall hel og deleide kunder svensk virksomhet   i tusen 257    
Annen virksomhet - driftsresultat 
Eiendom     24   17
Kunde og faktureringstjenester     95 101 81
Stab og støttetjenester     (129) (152) (158)
Krafthandel     29 (10) (15)
Finansinntekter med mer     102 191 (61)
Øvrig     49 (53) (85)
Sum driftsresultat    millioner kroner 170 77 (221)

Definisjon

  1. Netto kontantstrøm fra driften = som definert i konsernets kontantstrømanalyse
  2. Egenkapitalavkastning = Årsresultat / Gjennomsnittlig egenkapital inkl minoriteter
  3. Avkastning engasjert kapital = Driftsresultat / Gjennomsnittlig engasjert kapital
  4. Engasjert kapital = Egenkapital + netto rentebærende gjeld + netto skatteposisjoner
  5. Egenkapitalandel = Egenkapital / Totalkapital
  6. Netto rentebærende gjeld = Rentebærende gjeld - rentebærende fordringer og likvider
  7. Resultat per aksje = Majoritetens andel av årets resultat / Gj.sn. antall aksjer
  8. Kontantstrøm per aksje fra driften =  Netto kontantstrøm fra driften / Gj.sn. antall aksjer
  9. Utdelingsforhold = Utbytte per aksje / Resultat per aksje
  10. Produksjon i forhold til gjennomsnittlig produsert volum de siste ti årene justert for effektivitetsforbedringer