Marked og rammebetingelser

Hafslund er et ledende energiselskap som produserer, distribuerer og selger energi. Virksomheten er mangfoldig og berører ulike markeder.

Hafslund skal videreutvikle sine eksisterende virksomhetsområder, bidra til strukturell utvikling av energisektoren, og søke nye og nærliggende områder for videre utvikling av konsernet.

Hafslund har i 2010 arbeidet videre med myndighetskontakt og næringspolitikk, spesielt innenfor nettreguleringen og på avfallsområdet.

Energimarkedet i 2010

Vannreservene i Norge var i 2010 gjennomgående vesentlig lavere enn medianen for perioden 1990-2007. Ved inngangen av året var magasinbeholdningen cirka ti prosentpoeng under medianen, og ved utgangen av året cirka 25 prosentpoeng under. Fra midten av november var vannreservene under laveste måling i perioden 1999-2007.

Gjennomsnittlig systempris i 2010 var 42,52 øre per kWh, den høyeste noen gang. I 2009 var gjennomsnittlig systempris 30,65 øre per kWh. Gjennomsnittlig systempris for perioden 2000-2010 er 27,04 øre per kWh. Systemprisen viste stor variasjon gjennom året, med topper på 71,40 øre per kWh i uke 8 og 69,05 øre per kWh i uke 50. Laveste ukegjennomsnitt inntraff i uke 20 og var 28,77 øre per kWh.

Oslo-prisen (spot) lå de fleste ukene i 2010 på nivå med systemprisen, med unntak av uke 1, da den var cirka 10 øre per kWh under, og uke 8, da den var cirka 20 øre per kWh over.

Det høye prisnivået i 2010 skyldes høyt forbruk som følge av lave temperaturer både i starten og på slutten av året, svært lav magasinbeholdning, samt at svenske kjernekraftverk var ute av produksjon i lengre perioder. I deler av året var det dessuten store forskjeller i spotprisen mellom prisområdene på grunn av kapasitetsforhold.

Hafslunds strategi om å selge egenprodusert kraft i spotmarkedet uten betydelig grad av framtidig prissikring, ble videreført i 2010. Risikoen Hafslund tar i kraftmarkedet, reguleres av konsernets risikorammer.

Oppnådd kraftpris var i 2010 i gjennomsnitt 42,2 prosent høyere enn i 2009. Årsproduksjonen var 0,8 prosent høyere enn normalnivået.

Nettvirksomheten

Rammebetingelsene for nettvirksomheten er under stadig utvikling og endring, og endringer vil kunne påvirke Hafslunds verdiskaping.

Den økonomiske reguleringen av nettvirksomheten – inntektsrammesystemet – er etter Hafslunds mening ikke hensiktsmessig for at målene om effektivitet og nødvendige investeringer i nettet skal bli nådd.

NVE fattet i brev av 24. juni 2008 et vedtak om at Hafslund Nett må ha egen driftskontrollfunksjon og en minimumsbemanning tilsvarende rundt 250 årsverk. Hafslund klaget på vedtaket. Olje- og energidepartementet ga NVEs vedtak oppsettende virkning, slik at vedtaket ikke kreves gjennomført før klagesaken er endelig avgjort av departementet. I forslag til forskrift fra Olje- og energidepartementet av 13. november 2008 om krav til bemanning av konsesjonspliktige selskaper, framkom det at det i begrenset grad vil bli anledning for netteier til å sette ut nødvendige oppgaver innen monopolvirksomheten til andre selskaper.

Olje- og energidepartementet vedtok 10. mars 2011 den såkalte kompetanseforskriften for anleggs- og områdekonsesjonærer. Forskriften trer i kraft 1. juli 2011, og alle selskaper må oppfylle forskriftens krav innen 1. juli 2013. Dette betyr at Hafslund har god tid på å innrette seg etter den nye forkriften. Hafslund Nett oppfyller i stor grad kravene til den nye kompetanseforskriften allerede. Det vil nå settes i gang et arbeid for å utrede nærmere hvilke konsekvenser den nye forskriften vil kunne få for Hafslund.

I 2007 ga Olje- og energidepartementet NVE klarsignal til å starte arbeidet med å innføre toveiskommunikasjon for alle strømforbrukere. Fristen ble etter noen utsettelser satt til 1. januar 2018 for å skifte ut dagens strømmålere med avanserte måle- og styringssystemer (AMS). I januar 2011 ble fristen foreslått endret til innen utgangen av 2016. Hafslund vil avvente oppstart av utrulling i stor skala til det foreligger endelig vedtak og rammer for gjennomføringen. Ikke minst er det avgjørende med en finansieringsmodell som gir tilfredsstillende økonomiske rammer, forutsigbarhet og insentiver til en rasjonell innføring. Hafslund startet i 2009 et prosjekt som skal legge til rette for innføring av AMS i Hafslunds nettområde.

Kraftproduksjon, varme og fjernvarme

Klimaforliket i Stortinget i 2008 og tilslutningen til EUs klimadirektiv innebærer at Norge forplikter seg til et skikkelig løft for fornybar energi. Hafslund mener at både økt satsing på forskning og et hensiktsmessig støttesystem for fornybar energi er nødvendige virkemidler. Særlig viktig er det å utvikle hensiktsmessige støtteordninger for varme- og elproduksjon.

Hafslunds kraftverksrettigheter er ervervet før dagens hjemfallsordning ble etablert, slik at det ikke kan gjøres hjemfall gjeldende for noen av konsernets egne kraftverk.

Hafslund har de siste årene mottatt støtte fra Enova til en rekke prosjekter som vil framskaffe og legge til rette for bruk av betydelige mengder fornybar energi. Det nye anlegget for energiutnyttelse av avfallsbasert brensel, Hafslund Miljøenergi – Borregaard Waste to Energy (HME-BWtE), som forsyner Borregaards industrianlegg i Sarpsborg med miljøvennlig industridamp, ble satt i drift i mars 2010. I juni 2010 ble pelletsfabrikken BioWood Norway åpnet på Averøya i Møre og Romsdal. I desember 2009 fikk Hafslund tilsagn om støtte fra Enova til et biobasert kraftvarmeverk, som planlegges etablert på Borregaards industriområde.

Mangel på avfall var i 2010 et vesentlig problem for norske anlegg for energiutnyttelse av avfallsbasert brensel og fjernvarmeverk. Ulike priser og avgifter i Norge og Sverige gjør det lønnsomt å transportere restavfall over lange avstander til svenske forbrenningsanlegg. Den statlige forbrenningsavgiften for avfall ble fjernet i oktober 2010, men det er ikke tilstrekkelig til å stanse eksporten av avfall.

En sunn utvikling av bransjen og av muligheten for å sikre en rimelig avkastning i forhold til risiko, fordrer mer likeverdige konkurransevilkår for privat og offentlig bransje og innenfor EØS/EU-systemet når det gjelder blant annet import/eksport, avgifter og støtteordninger.

Hafslund Fjernvarme og Hafslund Miljøenergi har, i samarbeid med flere bransjeorganisasjoner, aktivt deltatt i arbeidet for å sikre likeverdige rammevilkår med hensyn til eksportrestriksjoner og priser på avfall.

Ved revisjon av plan- og bygningsloven ble tilknytningsplikten for nybygg innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme innlemmet i loven. Sammen med hovedregelen om tilknytningsplikt er det innført en unntaksbestemmelse som åpner for at kommunene kan frita bygg for tilknytningsplikt dersom de har en mer miljøvennlig oppvarmingsløsning. Oslo kommune behandler nå en søknad om fritak fra tilknytningsplikten for et område på Ensjø. Ettersom dette er den første søknaden om unntak i henhold til den nye loven, har Oslo kommune tatt initiativ til et arbeid for å etablere et faglig grunnlag for å vurdere slike søknader.

Et felles norsk-svensk sertifikatmarked for fornybar elektrisk energi vil tre i kraft fra 2012. Landene skal samlet utløse 26 TWh fornybar elproduksjon i et sertifikatsystem som forventes å gi cirka 20 øre per kWh i støtte til ny fornybar elproduksjon. Hafslund ser positivt på innføringen av sertifikatmarkedet, og deltar med innspill til høringen gjennom bransjeforeningen Energi Norge.

Strømsalg

Markedet for strømsalg består av nærmere 100 leverandører og kjennetegnes av stort prispress og lave marginer.

Hafslund er Norges største strømleverandør med 694 000 kunder i Norge ved utgangen av 2010. I tillegg kommer 257 000 kunder i hel- og deleide selskap i Sverige. Aktørene har forskjellige rammer for virksomheten, og stiller ulike betingelser overfor kundene. Noen strømleverandører har tilgang til rimelig konsesjonskraft, noe som gir klare konkurransefordeler. Andre krever forskuddsbetaling av kundene, noe som i mange tilfeller ikke er synlig i prissammenlikningene som mediene benytter mot forbrukerne.

Strømselskapene tilbyr ulike strømavtaler, som i hovedsak følger prisutviklingen på kraftbørsen Nord Pool Spot. Som følge av høye engrospriser var strømprisen til sluttbrukerne i 2010 gjennomgående høyere enn i 2009, noe som var tilfellet spesielt i vintermånedene, med anstrengt kraftsituasjon.

Hafslund må være forberedt på anstrengte kraftsituasjoner og høyere priser. Slike forberedelser innebærer blant annet fleksibel bemanning på kundesenteret, fleksible betalingsløsninger, bred informasjon om kundenes alternativer, samt samarbeid med sosialkontorene.