Nøkkeltall

Resultat (eksklusive REC) 2010 2009 2008 2007 2006 2005*
Salgsinntekter  15 829  10 670  11 056  8 625  9 799  8 097
EBITDA  3 914  2 213  2 224  2 643  2 717  2 314
Driftsresultat  2 644  1 331  1 374  1 751  2 048  1 649
Resultat før skatt og avhendet virksomhet  2 173  670  689  1 306  1 716  1 139
Årsresultat  1 583  335  637  1 158  1 024  819
           
REC - effekt på årsresultat  (1 975)  (137)  (16 537)  12 198  10 626  356
 
Kapital og kontantstrøm            
Netto kontantstrøm fra driften 565 1 879 1 085  140  1 467  1 262
Drifts- og ekspansjonsinvesteringer 1 702 1 698 1 752  3 166  1 176  782
Engasjert kapital (eksklusive REC)  25 444  22 438  22 525  21 239  16 833  16 159
REC markedsverdi  1 584  3 432  4 542  19 430  12 016  1 363
Egenkapitalandel (%) 35 % 39 % 41 % 65 % 53 % 31 %
Netto rentebærende gjeld  13 067  11 601  11 442  10 102  9 379  9 528
 
Kroner per aksje (eksklusive REC)            
Resultat 8,11 1,71  3,26 5,93 5,25 4,20
Utbytte ** 7,50 2,25 2,25 3,00 17,75 2,25
Kontantstrøm fra driften 2,89  9,63  5,56  0,72  7,52  6,47
 
*  Resultatet før skatt for 2005 er ikke justert for resultat avhendet virksomhet (Infratek og Sikkerhet Privat)  
** Årene 2010 og 2006 inkluderer ekstraordinære utbytter på henholdsvis 5,00 kroner og 15,00 kroner  i tillegg til ordinært utbytte.