Eierstyring og selskapsledelse

Hafslunds retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse skal sikre tillit til selskapets styre og ledelse og legge grunnlaget for langsiktig verdiskaping til beste for aksjonærer, ansatte, andre interessenter, og samfunnet for øvrig.

Hafslunds politikk for eierstyring og selskapsledelse er godkjent av styret i Hafslund ASA, er oppdatert i samsvar med siste versjon av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (21. oktober 2010), og er med noen unntak ansett å være i tråd med anbefalingen:

  • Hafslund har to aksjeklasser. A-aksjen gir én ordinær stemmerett per aksje. B-aksjen gir ikke ordinær stemmerett.
  • Hafslund ASA er en betydelig eier i Infratek ASA og eier per 31. desember 2010 43,3 prosent av aksjene i Infratek. Hafslund ASA med datterselskaper er en viktig kunde og leverandør av tjenester til Infratek ASA. Det er derfor vesentlige nærstående relasjoner mellom Hafslund-konsernet og Infratek ASA. Det kan være situasjoner av nærstående karakter som vurderes som ordinær virksomhet på armlengdes avstand, og som derfor ikke vil bli framlagt for styret. Dette kan oppfattes å fravike fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.
  • Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse vedrørende generalforsamling er i hovedsak ivaretatt gjennom vedtekter og etablert praksis for Hafslund ASA, men avviker noe på ett punkt ved at en av føringene er at styret bør påse at: ”det foreligger rutiner som sikrer en uavhengig møteledelse i generalforsamlingen”. Styret velger inntil videre å fravike anbefalingen på dette punktet og videreføre det som hittil er praktisert, og som følger gjeldende vedtekter for Hafslund: ”Generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger”. 
  • På bakgrunn av inngått avtale mellom Hafslund ASA og de ansattes fagforeninger har ikke konsernet bedriftsforsamling.

Nedenfor følger en samlet redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse. Redegjørelsen følger samme struktur som i anbefalingen av 21. oktober 2010.

1) Formål og prinsipper for eierstyring og selskapsledelse
Hafslund ASAs styringsstruktur skal bidra til langsiktig verdiskaping, sikre eiernes og andre interessenters tillit til styret og ledelsen, samt klargjøre rolledeling mellom aksjeeiere, styret og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen. Hafslund rapporterer i henhold til konsernets vedtekter, forretningsidé, visjon, verdigrunnlag, samt lover og regler for norske børsnoterte selskaper.

2) Virksomhet
Hafslunds formål er tydeliggjort i Hafslunds vedtekter (paragraf 3):
Selskapets formål er å drive virksomhet som omfatter:

  • produksjon, fordeling, distribusjon, omsetning og anvendelse av energi
  • industri, handel, konsulent- og entreprenørvirksomhet og finansvirksomhet
  • annen virksomhet som står i forbindelse med de ovennevnte formål, herunder drift og forvaltning av selskapets faste eiendommer og øvrige ressurser

Formålet kan fremmes ved deltakelse i eller samarbeid med andre foretak i inn- og utland. Hafslund driver, i tråd med sin formålsparagraf, virksomhet innen flere områder. Hafslunds visjon, forretningsidé og strategiske prioriteringer er vedtatt av styret. Disse danner utgangspunkt for utviklingen av konsernets virksomhet og bedriftskultur. Konsernets visjon, forretningsidé og strategiske prioriteringer er nærmere omtalt her. Se også konsernets vedtekter på hafslund.no.

3) Selskapskapital og utbytte
Hafslunds selskapskapital, utbyttepolitikk og styrets fullmakter til å foreta kapitalforhøyelse og tilbakekjøp av aksjer er omtalt under Aksjonærinformasjon.

4 og 5) Likebehandling av aksjeeiere, transaksjoner med nærstående og fri omsettelighet
Hafslund etterstreber å likebehandle konsernets aksjonærer. Hafslund har to aksjeklasser. A-aksjen gir rett til én ordinær stemme per aksje. B-aksjen gir ikke ordinær stemmerett.
Selskapets to aksjeklasser er historisk betinget. Selskapet har ingen eierskapsrestriksjoner utover de som følger av norsk konsesjonslovgivning. Med de begrensninger som er fastsatt ved lov, kan Hafslunds aksjer overdras og erverves fritt. I henhold til konsernets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse og etiske retningslinjer skal Hafslunds styremedlemmer unngå situasjoner hvor det kan oppstå konflikt mellom deres egne personlige og/eller økonomiske interesser og konsernets interesser. Tilsvarende sier instruks for styrets arbeid at et styremedlem ikke må delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har særlig betydning for egen del, for nærstående av medlemmet, eller for selskap i tilsvarende situasjon.
Det samme gjelder for konsernsjef og konsernets øvrige ansatte. Styremedlemmer og ledende ansatte skal melde fra til styret hvis de direkte eller indirekte har en vesentlig interesse i pågående saker eller i en avtale som inngås i selskapet, hvor det kan sås tvil om habilitet. Ved ikke uvesentlige transaksjoner mellom selskapet og aksjeeiere, styremedlem, ledende ansatte eller nærstående av disse, og som ikke er en del av normal virksomhet, skal styret som hovedregel vurdere om det bør utarbeides en verdivurdering fra en uavhengig tredjepart. Eventuelle nærstående transaksjoner som er ansett som vesentlige, skal det redegjøres for i selskapets årsrapport. Se note 26 i regnskapet for Hafslund-konsernet for omtale av nærstående transaksjoner.

6, 7, 8, 9, 10 og 15) Styrende organer, risikostyring, internkontroll og revisor
Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse vedrørende generalforsamling er i hovedsak ivaretatt gjennom vedtekter og etablert praksis for Hafslund ASA, men avviker noe på ett punkt ved at en av føringene er at styret bør påse at: ”det foreligger rutiner som sikrer en uavhengig møteledelse i generalforsamlingen”. Styret velger inntil videre å fravike anbefalingen på dette punktet og videreføre det som hittil er praktisert, og som følger gjeldende vedtekter for Hafslund: ”Generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger”. 

 

Deltakelse per styremedlem - 2010

Navn Antall møter deltatt Ant. møter ikke deltatt Representant for:
Christian Brinch 5   Uavhengig
Mikael Lilius 4 1 Fortum
Hanne Harlem 10 2 Uavhengig
Ole Ertvaag 10 2 Uavhengig
Birger Magnus 7   Uavhengig
Maria Moræus Hanssen 7   Uavhengig
Kristin Bjella 6 1 Uavhengig
Hans Kristian Rød 7   Fortum
Susanne Jonsson 7   Fortum
Per Orfjell 12   Ansatte
Per Luneborg 12   Ansatte
Tyra Marie Hetland 12   Ansatte

Styremedlemmer har hatt ulik funksjonstid, og har ikke hatt anledning til å delta på like mange møter.


På bakgrunn av inngått avtale mellom Hafslund ASA og de ansattes fagforeninger har ikke konsernet bedriftsforsamling, jfr. Allmennaksjelovens § 6-35, første og annet ledd. Styret og administrasjonen følger opp konsernets internkontroll gjennom månedlige rapporter som viser konsernets og det enkelte virksomhetsområdets utvikling basert på finansiell historikk, prognose og definerte nøkkeltall. Konsernets risikorammer vedtas årlig av styret. Hafslunds revisor velges av generalforsamlingen og har blant annet som formål å granske styrets og ledelsens forvaltning av selskapet.

11 og 12) Godtgjørelse til styret og ledende ansatte
Valgkomitéen velges av generalforsamlingen og har til oppgave å foreslå styrekandidater samt å anbefale styrets godtgjørelse. Styrets kompensasjon skal stå i et rimelig forhold til de oppgaver og det ansvar som er pålagt dem, og vedtas av generalforsamlingen etter forslag fra valgkomitéen.
Styrets honorarer er ikke resultatavhengige, og styret er ikke tildelt aksjeopsjoner. Styret har etablert et kompensasjonsutvalg som gir tilrådning til styret i alle saker som gjelder selskapets godtgjørelse til konsernsjef. Konsernsjefens godtgjørelse vedtas av styret. Utvalget skal holde seg orientert om alle vederlagsordninger for ledende ansatte i konsernet. Retningslinjene for fastsettelse av godtgjørelse for ledende ansatte skal angi hovedprinsippene for selskapets lederlønnspolitikk og søke å oppnå sammenfallende interesser mellom aksjeeiere og ledende ansatte. Det vil si at resultatavhengig godtgjørelse til ledende ansatte i form av opsjons- og bonusprogrammer eller liknende bør knyttes til verdiskaping for aksjeeierne eller resultatutvikling for selskapet over tid, og være forankret i målbare forhold som den ansatte kan påvirke.

13) Informasjon og kommunikasjon
Styrets informasjonspolitikk har åpenhet og likebehandling av alle aksjonærer som et overordnet mål. All offisiell informasjon, herunder børs- og pressemeldinger, rapporter og finansiell kalender, er tilgjengelig på hafslund.no og gis både på norsk og engelsk.

14) Selskapsovertakelse
Styret vil ikke uten særlige grunner søke å forhindre eller vanskeliggjøre at noen framsetter overtakelsestilbud på selskapets virksomhet eller aksjer.