Aksjonærinformasjon

Hafslund har som mål å gi aksjonærene konkurransedyktig avkastning sammenliknet med alternative plasseringer med tilsvarende risiko. Slik avkastning søkes gjennom en kombinasjon av verdistigning og aksjeutbytte.

Aksjonærpolitikk og utbytte

Hafslund er opptatt av klar og god eierstyring og selskapsledelse for å fremme størst mulig verdiskaping over tid, og for å sikre god tillit til selskapets styre og ledelse. Rask, relevant og tilstrekkelig informasjon om selskapets virksomhet skal danne grunnlaget for en balansert og korrekt verdsetting av aksjen. Likebehandling og åpenhet er grunnleggende for Hafslunds kommunikasjon med aksjonærer.
Den langsiktige utbyttepolitikken for konsernet er å utbetale utbytte tilsvarende minst 50 prosent av årsresultat (resultat etter skatt) justert for ikke-kontantgenererende poster i normalår. Ordinært utbetalt utbytte i 2010 var 2,25 kroner per aksje. Styrets forslag til utbytte for regnskapsåret 2010 er 2,50 kroner per aksje, samt et ekstraordinært utbytte på 5,00 kroner per aksje. Utbyttet vedtas av generalforsamlingen 4. mai 2011.

Kursutvikling og omsetning

Hafslund har to aksjeklasser (HNA og HNB). Begge aksjeklassene er notert på Oslo Børs. Ved utgangen av 2010 var Hafslunds børsverdi 13,6 milliarder kroner. I 2010 hadde Hafslund-aksjene en totalavkastning på 3,8 prosent, inkludert utbetalt utbytte. Til sammenlikning steg OSEBX-indeksen 18,1 prosent, også denne er justert for utbytte. Ved utgangen av 2010 var kursen på Hafslunds A-aksje 70,0 kroner, og kursen på B-aksjen var 69,25 kroner.
A-aksjens høyeste kurs var 73,5 kroner 11. januar 2010, mens B-aksjens høyeste kurs var 73 kroner samme dag. Laveste kurs for A-aksjen var 55,25 kroner 30. juni 2010, mens B-aksjens laveste kurs var 53,25 kroner 26. mai 2010. Det ble handlet 5,02 millioner Hafslund-aksjer i 2010 mot 5,6 millioner i 2009. 77 prosent av aksjeomsetningen 2010 fant sted i Hafslunds B-aksje mot cirka 73 prosent i 2009. På bakgrunn av aksjeklassenes omsetning er både Hafslunds A-aksje og B-aksje klassifisert i OB Match ved Oslo Børs.

Aksjekapital og aksjonærstruktur

Hafslund ASA hadde per 31. desember 2010 en aksjekapital bestående av 195 186 264 aksjer, hvorav 115 427 759 A-aksjer og 79 758 505 B-aksjer. Pålydende per aksje for begge aksjeklassene er 1,00 krone. Oslo kommune er største eier med en samlet eierandel på 53,73 prosent, og Fortum Forvaltning AS, eid av energiselskapet Fortum notert på Helsingfors fondbörs, er nest største eier med 34,10 prosent. Det har ikke vært endringer i Oslo kommunes og Fortums eierskap gjennom året. Ved utgangen av 2010 var antall aksjeeiere 7221.

Stemmeretts- og eierforhold

A-aksjene gir én ordinær stemmerett per aksje. B-aksjene gir ikke ordinær stemmerett. Konsernet har ikke eierbegrensninger utover det som er fastlagt i norsk konsesjonslovgivning. Begge aksjeklassene har lik rett til utbytte. Stemmerettsforskjellen har historisk vært reflektert i en prisdifferanse mellom aksjeklassene og innebærer en forskjellsbehandling av aksjonærene. Prisdifferansen har imidlertid blitt vesentlig redusert de siste årene. Styret har tidligere sondert muligheten for en sammenslåing av selskapets to aksjeklasser. Hafslunds største eier har imidlertid signalisert at de ikke vil støtte en sammenslåing.
Per 31.desember 2010 var selskapets beholdning av egne B-aksjer 451 161. Dette tilsvarer 0,23 prosent av totalt antall utestående aksjer. Selskapet eide ingen A-aksjer.  Styret i Hafslund ASA hadde per 31. desember ingen fullmakt til utstedelse eller tilbakekjøp av aksjer i Hafslund ASA.

Investor Relations

Hafslund holder aksjonærer, banker og finansmarkedet for øvrig orientert om viktige utviklingstrekk gjennom års- og kvartalsrapporter samt meldinger til børs og medier. I tillegg holder Hafslund jevnlige møter med investorer og analytikere og har egne investorsider på hafslund.no
RISK – Hafslund-aksjen (gjelder kun norske aksjonærer)

RISK-justering av aksjer utgikk fra og med regnskapsåret 2006 og ble erstattet av aksjonærmodellen. Aksjonærmodellen går ut på at utbytte og gevinster som overstiger en viss avkastning (skjermingsrente) satt av Finansdepartementet, skal beskattes på aksjonærens hånd med 28 prosent. Skattemessig verdi utgjør kostpris for aksjen (eventuelt oppjustert inngangsverdi for aksjer ervervet før 1. januar 1989) pluss akkumulert RISK for eierperioden, eventuelt korrigert for utbytte i kjøps- og salgsåret. Aksjonærer som kan benytte seg av oppregulert inngangsverdi per 1. januar 1992, skal bruke 27,50 kroner for A-aksjen og 30,04 kroner for B-aksjen. Av kostpris for aksjer i tidligere Hafslund Nycomed ASA skal 20 prosent henføres til Hafslund ASA.

Hafslunds største aksjonærer per 31. desember 2010

  Navn A-aksjer B-aksjer Totalbeholdning % av total Stemmeandel
1 Oslo kommune  67 524 647  37 342 907  104 867 554 53,7 58,5 %
2 Fortum Forvaltning AS  37 853 110  28 706 339  66 559 449 34,1 32,8 %
3 Østfold Energi AS  5 201 416  3 938  5 205 354 2,7 4,5 %
4 ODIN Norden  .   2 452 131  2 452 131 1,3 0,0 %
5 MP Pensjon PK  .   1 579 000  1 579 000 0,8 0,0 %
6 ODIN Norge  .   1 219 050  1 219 050 0,6 0,0 %
7 Hafslund ASA  .   451 161  451 161 0,2 0,0 %
8 Folketrygdfondet  .   418 661  418 661 0,2 0,0 %
9 A/S Herdebred  107 000  271 094  378 094 0,2 0,1 %
10 Danske Invest Norske Aksjer Inst  .   332 804  332 804 0,2 0,0 %
  Sum  110 686 173  72 777 085  183 463 258 94,0 95,9 %
  Sum øvrige  4 741 586  6 981 420  11 723 006 6,0 4,1 %
  Totalt antall aksjer  115 427 759  79 758 505  195 186 264 100,0 100,0 %

 

 

 

 

1) I 2007 ble det i tillegg utbetalt ekstraordinært utbytte på kr. 15 per aksje.

2) Styret har foreslått et ekstraordinært utbytte på kr. 5 per aksje for 2010.

Analytikere som følger selskapet

ABG Sundal & Collier
Petter Nystrøm, tlf. +47 22 01 61 35

Carnegie
Marius Gaard, tlf. +47 22 00 93 57

Fondsfinans
Håkon Levy, tlf +47 23 11 30 47

SEB Enskilda
Truls K. Engene, tlf. +47 21 00 85 59
Se oppdatert kontaktinformasjon og e-postadresser på hafslund.no

Investorkontakter

Morten J. Hansen
Økonomidirektør
Tlf. +47 908 28 577
E-post: morten.j.hansen@hafslund.no

Karen Onsager
Konserndirektør Kommunikasjon og samfunnsansvar
Tlf. + 47 920 87 007
E-post: karen.onsager@hafslund.no

Finansiell kalender

Ordinær generalforsamling
4. mai 2011

Rapport 1. kvartal 2011
5. mai 2011

Rapport 2. kvartal 2011
8. juli 2011

Rapport 3. kvartal 2011
28. oktober 2011

* Utbetaling av utbytte finner sted innen to uker etter generalforsamlingen 4. mai.