Godtgjørelse

Godtgjørelse til styret og ledende ansatte i 2010

Oppgitt beholdning av aksjer i Hafslund gjelder Hafslund B-aksjer med unntak for følgende personer med nærstående som også eier A-aksjer: Christian Berg (3000), Tove Pettersen (3300), Per Kristian Olsen (1000), Tore Schiøtz (6200), Finn Bjørn Ruyter (5000) og Kristin Bjella (800). Lånene som er ytt til ledende ansatte er rentefrie og nedskrives med en tidel av opprinnelig lånebeløp per år. Fordelen er inkludert i kolonnen fastlønn m.m., og rentefordelen blir innberettet. Samlet honorar til styret i Hafslund ASA for 2010 er 2,2 millioner kroner.

Øvrige betingelser konsernsjef

Konsernsjefen har seks måneders oppsigelsestid. Ved opphør av arbeidsforholdet har han på visse vilkår, i tillegg til oppsigelsestiden, rett til lønn i 18 måneder (etter utløp av oppsigelsestid). Ved fratreden etter eget ønske tilkommer det konsernsjefen på visse vilkår et beløp tilsvarende nåverdien av en fripolise for pensjon av lønn over 12 G for tid tjenestegjort i stillingen. Pensjonsalderen er 67 år med gjensidig rett til å avslutte arbeidsforholdet med førtidspensjon ved fylte 60 år, forutsatt 10 års tjenestetid i stillingen. Førtidspensjon er fastsatt til 67 prosent av basislønnen fra fylte 60 år og fram til alderspensjonering. Konsernsjefen har rett til bonus begrenset oppad til 30 prosent av fastlønn. Bonusen fastsettes årlig basert på konsernmål, selskapsmål/virksomhetsmål, individuelle objektive mål og subjektiv individuell vurdering.

Betingelser øvrig konsernledelse

Øvrige i konsernledelsen har ved opphør av arbeidsforholdet på visse vilkår rett til lønn i 12–18 måneder. Ytelser består av fastlønn og bonusordning begrenset oppad til 30 prosent, 50 prosent eller 75 prosent av fastlønn. Bonusen fastsettes årlig basert på konsernmål, selskapsmål/virksomhetsmål, individuelle objektive mål og subjektiv individuell vurdering. Ytelser avviker, blant annet av historiske årsaker, i visse tilfeller fra konsernets retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte. Konsernledelsen, med unntak av Finn Bjørn Ruyter, er medlem av de ordinære ytelsespensjonsordningene. Ruyter ble ansatt etter at ytelsespensjonsordningen ble lukket for nye medlemmer, og har samme innskuddsordning som øvrige nye ansatte.

Etiske retningslinjer

Hafslunds etiske retningslinjer er godkjent av styret i Hafslund og gjelder for alle ansatte i konsernet, tillitsvalgte og styrets medlemmer. Retningslinjene regulerer atferd og handlingsmåte, både i forretningsdriften og i samhandlingen med kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere. Formålet er å skape tillit og et godt omdømme. Retningslinjene anses som et minimumskrav. Alle ansatte skal følge eksterne lover og forskrifter, bransjeetiske regler og interne regler som gjelder for Hafslunds virksomhet. Retningslinjene tar utgangspunkt i konsernets verdigrunnlag og omhandler forhold som personlig opptreden, interessekonflikter, bestikkelser, korrupsjon og påvirkningshandel, konkurranse og sanksjoner ved brudd på de etiske retningslinjene. De etiske retningslinjene og kontroll med etterlevelsen av disse ses i sammenheng med konsernets arbeid med risikostyring, virksomhetsstyring og god eierstyring og selskapsledelse. Retningslinjene skal videre bidra til å sikre at konsernet har tillit fra kunder, aksjonærer, myndigheter og samfunnet ellers. De etiske retningslinjene inngår også som en naturlig del av konsernets kompetanse og utviklingsaktiviteter. Så langt kjent har det ikke vært tilfeller av eller forsøk på korrupsjon i virksomheten, og konsernet har heller ikke blitt bøtelagt, utsatt for ikke-økonomiske sanksjoner eller dømt for brudd på lover eller forskrifter.

Mer informasjon:

For supplerende informasjon til redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse vises det til:

  • Hafslunds retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse som er tilgjengelige på hafslund.no
  • Hafslunds retningslinjer for samfunnsansvar som er tilgjengelige på hafslund.no
  • Konsernets vedtekter som er tilgjenglige på hafslund.no

Godtgjørelse til styret og ledende ansatte i 2010

Navn Stilling Lønn & honorar Bonus (2) Natural-ytelser Pensjons-kostnad Lån 31.12.2010 Antall aksjer 31.12.2010
Christian Berg Konsernsjef 3 116 958  732 554  143 648  1 222 723  370 000 18 556
Finn Bjørn Ruyter Konserndirektør (fra september) 910 769  267 857  36 467  12 060  590 000 5 000
Per Kristian Olsen Konserndirektør 2 055 866  379 383  67 837  330 966  58 333 11 756
Jan Presttun Konserndirektør 1 930 173  455 962  118 232  167 083  520 000 2 956
Kari Ekelund Thørud Konserndirektør 1 725 841  508 929  145 742  206 399  530 000 327
Tore Schiøtz Konserndirektør 2 075 866  1 307 813  146 920  330 384  510 000 9 329
Tove Pettersen  Konserndirektør 1 599 624  383 772  109 354  186 593  90 000 7 512
Karen Onsager Konserndirektør 1 616 431  383 448  135 165  197 934  391 667 327
Gunnar Gjørtz Konserndirektør (til oktober) 2 079 917  -    105 533  206 438    
Birger Magnus Styreleder (fra mai) 289 000          
Ole Ertvaag Styremedlem 205 000          
Hanne Harlem Styremedlem 205 000          
Hans Kristian Rød 1) Styremedlem (fra mai) 100 000          
Kristin Bjella Styremedlem (fra mai) 113 333         1 000
Maria Moræus Hanssen Styremedlem (fra mai) 109 000          
Susanne Jonsson 1) Styremedlem (fra mai) 113 333          
Per Orfjell Ansattes styrerepresentant 981 980    79 012  162 770  210 000 152
Per Luneborg Ansattes styrerepresentant 547 041    8 472  -     177
Tyra Marie Hetland Ansattes styrerepresentant 752 814    6 472  15 619   2 956
Christian Brinch Styreleder (til mai) 280 000    4 000      
Mikael Lilius Styremedlem (til mai) 105 000          
               
1)  Jonsson og Rød med nærstående eier ingen aksjer i Hafslund. Fortum, som Jonsson og Rød representerer, eier imidlertid 37 853 110 A-aksjer og 28 706 339 B-aksjer i Hafslund.
2)  Dette gjelder bonusoppnåelse for 2010 som utbetales i 2011

 

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Styret i Hafslund ASA vil for ordinær generalforsamling 2011 framlegge følgende erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i medhold av allmennaksjeloven 6-16a, basert på konsernets tidligere vedtatte retningslinjer for kompensasjon til ledende ansatte i Hafslund.

Styrets kompensasjonsutvalg

Styret i Hafslund ASA har et særskilt kompensasjonsutvalg. Kompensasjonsutvalget skal gi tilrådning til styret i alle saker som gjelder selskapets vederlag til konsernsjef. Utvalget skal holde seg orientert om og foreslå retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte i konsernet. I tillegg er utvalget rådgivende organ for konsernsjef i forhold til kompensasjonsordninger som omfatter alle ansatte i betydelig grad, herunder Hafslunds bonussystem og pensjonsordning.

Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Hafslund

Godtgjørelse til konsernsjef

Godtgjørelse til konsernsjef skal være konkurransedyktig i forhold til ansvarsforhold og industri. Godtgjørelsen skal videre insentivere til langsiktig verdiskapning gjennom virksomhetsutvikling, positiv resultat- og aksjekursutvikling, samt reflektere den ansattes erfaring og kompetansenivå. Godtgjørelsen skal bestå av fastlønn, ytelsesbasert lønn på inntil 50 prosent av grunnlønn, pensjon samt rente- og avdragsfritt lån. Konsernsjefen skal motta naturalytelser på nivå med øvrige ledende ansatte i konsernet. Oppsigelsestiden skal tilsvare minimum 6 måneder.

Godtgjørelse til ledende ansatte og øvrige ledere

Godtgjørelse til konsernledelsen vedtas av konsernsjef, dog slik at hvis godtgjørelsen fraviker disse retningslinjer skal dette framlegges for styret til godkjenning. Godtgjørelse til andre ledere vedtas av respektive konserndirektører. Godtgjørelse til ledende ansatte og øvrige ledere skal baseres på nedenstående retningslinjer.

Fastlønn

Fastlønn fastsettes basert på stillingsinnhold, ansvarsnivå, kompetanse og lengde i stilling. Lønnen skal være konkurransedyktig i forhold til ansvarsforhold og industrinivå.

Lån

Til bilhold kan det tildeles rentefrie lån som nedskrives over 10 år innenfor vedtatte retningslinjer. I tillegg kan det tildeles et årlig driftstilskudd fastsatt av administrasjonen. Hvis den ledende ansatte ikke har behov for bil, kan lånet likevel tas ut på de samme betingelsene mot at annen tilfredsstillende sikkerhet stilles for lånet.

Naturalytelser

Naturalytelser skal i hovedsak knyttes til utgifter til ADSL (mulighet for å jobbe fra hjemmet), mobiltelefon og avis. 

Ferie

Ledende ansatte har rett til ferie i samsvar med ferielovens bestemmelser og de til enhver tid gjeldende interne regler for konsernet. Feriepenger beregnes på grunnlag av grunnlønn. Tilleggsytelser inngår ikke i beregningsgrunnlaget.

Årlig bonus

For å insentivere til ekstra innsats og verdiskapning er det utarbeidet et årlig bonussystem. Bonus skal utbetales med utgangspunkt i den merverdi som den ansatte eller en gruppe av ansatte har skapt.

Bonusordningen er begrenset oppad til 50 prosent av fastlønn avhengig av stillingsnivå. Hovedregelen er imidlertid et tak på 30 prosent av grunnlønn for konsernledelsen (nivå 1) i konsernet og et tak på 20 prosent av grunnlønn for nivå 2. Unntak fra hovedregel skal avtales særskilt med konsernsjef eller styre.
Bonusen fastsettes årlig og konsernmål besluttes av styret. Målekriteriene utover konsernmål for den enkelte ansatte samt vekting av mål settes av overordnede basert på:

  • Konsernmål X prosent av maks bonus.
  • Selskapsmål/virksomhetsmål X prosent av maks bonus.
  • Individuelle objektive mål X prosent av maks bonus.
  • Subjektiv individuell vurdering inntil X prosent av maks bonus.

Målene og vektingen skal tilpasses behovene i det enkelte selskap/virksomhet.

Årlig bonus skal utbetales i etterkant av avlagt årsregnskap for konsernet. Utbetalt bonus inngår ikke i grunnlaget for beregning av feriepenger og pensjonsytelser. Dersom det skulle følge av ufravikelig lov at slike ytelser skal beregnes med grunnlag i lønn inklusive bonus, skal bonusen reduseres så mye som nødvendig for at bonus inklusive slike andre ytelser skal bli begrenset til den samlete verdi som framgår av bestemmelsene ovenfor.

Aksjeordninger

Konsernsjef og konsernledelse skal omfattes av aksjeordning for alle ansatte. For å styrke båndene mellom ansatte og konsernet skal det årlig vurderes å gi alle ansatte mulighet til å kjøpe aksjer i Hafslund. Aksjetilbudet skal sees i sammenheng med det totale lønnsoppgjøret for konsernet.

Det er ikke gjennomført salg av aksjer til ansatte i Hafslund i 2010.

Opsjonsordninger:

Konsernet benytter ikke opsjonsordninger.

Pensjon:

Konsernsjef og konsernledelse skal ha en pensjonsordning i tråd med den til enhver tid gjeldende pensjonsordning i konsernet, så sant annet ikke avtales særskilt med styret. Pensjonsalderen for disse skal som hovedregel være 67 år. Konsernsjef og konsernledelse har rett til tidligere fratreden i samsvar med den til enhver tid gjeldende AFP-avtale.

Oppsigelsestid og etterlønn:

Konsernsjef og konsernledelse skal ha en oppsigelsestid på seks måneder. I utvalgte tilfeller og avhengig av stilling kan etterlønn på 12 til 18 måneder benyttes.

Så vidt gjelder gjennomføringen av konsernets lederlønnspolitikk for 2010, ble konsernets retningslinjer sist vedtatt 20. mars 2007. Retningslinjene ble første gang vedtatt 27. oktober 2006. Etter at retningslinjene ble vedtatt, har konsernet iverksatt arbeidet med å gjennomføre disse, men respekterer tidligere inngåtte avtaler. Lønn, bonus og andre ytelser til ledende ansatte for 2010 er gjengitt i årsrapporten for 2010, se note 21.