Fjernvarme

Forretningsområdet Hafslund Fjernvarme produserte og distribuerte i underkant av 1,8 TWh fjernvarme i Oslo og Akershus i 2010. Dette svarer til varmebehovet til cirka 180 000 leiligheter.

Norges største fjernvarmeprodusent

Hafslund Fjernvarme produserer, distribuerer og selger fjernvarme. Hafslund Fjernvarme er Norges største leverandør av fjernvarme og representerer rundt en tredel av all produsert fjernvarme i Norge.

Til fjernvarmeproduksjon benytter selskapet varme kjøpt fra avfallsforbrenningsanleggene til Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune. I tillegg benyttes energi fra egne anlegg basert på bioenergi og varmepumper. Spisslasten dekkes opp med varme produsert fra el-kjeler, LNG (flytende naturgass) og oljekjeler. Hovedproduksjonsanleggene er plassert på Klemetsrud og Haraldrud. Potensialet for fjernvarme i Oslo er ca 2-2,5 TWh med dagens rammebetingelser.

Selskapet distribuerer i underkant av 1,8 TWh varme til næringsbygg og offentlige bygg, borettslag og småhuskunder i Oslo-regionen. I overkant av 4100 kunder, fordelt på boligblokker, rekkehus og næringsbygg, er tilknyttet Hafslunds fjernvarmenett. Hafslund Fjernvarme produserer og leverer fjernvarme til Oslo Lufthavn Gardermoen og omkringliggende næringsområde. I tillegg leveres varme til Kolbotn sentrum og Mastemyr Næringspark. Utbyggingstakten av fjernvarme i Oslo har økt fra 35-40 GWh (millioner kWh) per år til 128 GWh i 2010.

Fjernvarme gir renere luft i Oslo

Fjernvarme er den mest miljøvennlige måten å varme opp Oslo på, fordi den utnytter overskuddsvarme fra kloakk og forbrenning av søppel, papp, papir og trevirke. Dette er ressurser som ellers ville gått tapt eller blitt sett på som avfall. Målet er at 95 prosent av fjernvarmeproduksjonen skal baseres på fornybare kilder. Fjernvarme erstatter i mange tilfeller gamle oljekjeler. Målinger viser at noen få høye skorsteiner med strenge krav til rensing, gir vesentlig mindre lokal forurensning enn mange lave utslippspunkter. Ved å øke andelen fjernvarme reduseres utslipp av støv og CO2, noe som bidrar til renere luft. Det pågår en storstilt utbygging av fjernvarme i Oslo. Fjernvarmen er et viktig virkemiddel for å nå kommunens ambisiøse mål når det gjelder bedre miljø og redusert luftforurensning.

 

3 spørsmål til Jan Presttun

Konserndirektør Fjernvarme

1. Hva er det viktigste forretningsområdet Fjernvarme har fått til i 2010?
Årets vekstmål er nådd, og 128 GWh fjernvarme selges i dag til nye kunder. Selskapet har startet å produsere varme basert på bioolje, som erstatning for fossil fyringsolje.

2. Hva har vært de største utfordringene i 2010?
Utbygging av fjernvarmeanlegg i Oslos gater skaper utfordringer for folk som ferdes i byen. Det er derfor viktig med god informasjon til publikum om fjernvarme som et viktig miljøtiltak. Året 2010 har vært preget av historisk lave temperaturer i vintermånedene. Dette, i tillegg til mange nye kundetilknytninger, medførte at Hafslund Fjernvarme hadde en rekordhøy produksjon på 1782 GWh i 2010.

3. Hvilke ambisjoner har dere for 2011?
Vår ambisjon er fortsatt lønnsom utbyggingsaktivitet i Oslo og Akershus. I tillegg vil vi ha fokus på optimal drift av våre produksjonsanlegg. Arbeidet med økt fornybarandel i fjernvarmeproduksjon vil fortsette, hvor bioolje fortsatt vil være en viktig energikilde.
 

Fakta

Produkt
Et fjernvarmeanlegg tilsvarer et stort sentralvarmeanlegg som forsyner bygg med varmt vann til oppvarming og varmt tappevann. Varmtvannet distribueres til forbrukerne gjennom isolerte rør, og varme overføres fra fjernvarmenettet til husets anlegg via varmeveksler. 

Konsesjonsområde og kunder
Hafslund har konsesjon til å bygge ut fjernvarme i Oslo og Oppegård, og på Gardermoen og Jessheim. Fjernvarme leveres til 1000 næringsbygg, 600 boligblokker og 2550 småhuskunder. 
 
Produksjon og drift
14 produksjonsanlegg i Oslo og Akershus står for årlig fjernvarmeproduksjon nær 1,8 TWh. I produksjonen benyttes primært fornybar energi. Fossile energikilder blir erstattet av mer biobrensel, avfallsvarme og varmepumper, samt ved at pellets og bioolje tas i bruk.
 
Utbygging 
Kunder med et samlet behov på 128 GWh ble tilknyttet fjernvarmenettet i 2010. Dette tilsvarer oppvarmingsbehovet til 12 800 boliger. I 2010 startet gravearbeider som tar fjernvarmen ut til en rekke borettslag med blokkbebyggelse i Oslo.