Kommunikasjon og samfunnsansvar

Enheten Kommunikasjon og samfunnsansvar omfatter konsernets ekstern- og interninformasjon, samfunnskontakt, virksomhetsprofilering samt miljø- og samfunnsansvar. Enheten støtter opp om konsernets strategiske og forretningsmessige mål, i tillegg til å fungere som sparringspartner og rådgiver for organisasjonen innenfor miljø, etikk og kommunikasjonsutfordringer.

Miljø og etisk handel

Hafslunds styre har vedtatt en miljøpolicy som gir føringer for hele konsernet. Miljøpolicyen forplikter Hafslund til kontinuerlig og systematisk å forbedre sin innsats for miljøet og begrense virksomhetens miljøpåvirkning. I hvert selskap er det innført miljøledelse for å se hvordan de enkelte selskapene kan redusere sitt miljøfotavtrykk. Det er i 2010 tatt i bruk et nytt web-basert miljø- og klimaregnskapssystem som gir en tryggere innsamling av tall og en mer effektiv miljøstyring i konsernet.

I 2010 har både Hafslund Fjernvarme og Hafslund Miljøenergi blitt miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. Hovedkontoret til Hafslund i Drammensveien 144 er også sertifisert som Miljøfyrtårn.

Hafslund kjøper varer og tjenester fra ulike eksterne leverandører. Å handle på en etisk forsvarlig måte er en viktig del av Hafslunds samfunnsansvar. Konsernet er medlem av Initiativ for etisk handel, som har som formål å sikre menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Hafslund anser det som en naturlig del av konsernets samfunnsansvar å stille krav til både nasjonale og internasjonale leverandører i verdikjeden.

Kommunikasjon og omdømmearbeid

Et sentralt mål i konsernets kommunikasjons- og omdømmearbeid er å bygge kjennskap til og kunnskap om hvordan Hafslund bidrar positivt til samfunnet. 2010 bygde videre på arbeidet som ble gjort 2009, med tanke på kampanjer og arrangementer hvor målet var å øke publikums kunnskap om Hafslunds samfunnsmessige bidrag og konsernets fokus på miljøløsninger.

På verdens miljødag lørdag 5. juni samlet over 30 000 mennesker seg i Frognerparken i anledning Hafslunds miljøfestival for barn. Hensikten med festivalen var å fortelle om miljø og fornybar energi på en engasjerende og inspirerende måte. Det var også viktig å fokusere på den oppvoksende generasjonen, for slik å skape et engasjement for fremtidige løsninger på miljøutfordringene. Målinger gjennomført på festivalen viste at 96 prosent fikk med seg at Hafslund arrangerte festivalen, og 89 prosent mente det var naturlig at konsernet engasjerte seg i miljøsaken. Arrangementet fikk terningkast fem i gjennomsnitt, og hele en av fire ga festivalen terningkast seks. I tillegg vant Hafslunds miljøfestival for barn prisen for Årets Event fra Sponsor- og Eventforeningen, og har i tillegg blitt nominert i European Excellense Awards og CSR Awards i USA.

I 2010 ble Hafslund Øyafestivalens første generalsponsor. Øyafestivalen arrangeres i Middelalderparken, Oslo, i august hvert år og er kjent som en svært miljøvennlig festival. Utover det finansielle har Hafslund bidratt til å redusere Øyas energiforbruk med 80 prosent ved å legge inn faststrøm til Middelalderparken. Øyafestivalen slapp dermed å bruke forurensende aggregater. Samarbeidet ble kommunisert på trikk og i avis, og annonsen viste en oppmerksomhet på 53 prosent (median er 40 prosent) Målinger gjort på selve festivalen viste at Hafslund var samarbeidspartneren som oppnådde høyest kjennskap, både hjulpen og uhjulpen.

I desember 2010 gikk Hafslund på riksdekkende tv og på kino i Stor-Oslo med sin nye Vinterfilm som kommuniserte at det kan være morsomt å spare strøm. Undersøkelser Hafslund har gjennomført viser at selskapets kunder ønsker informasjon om hvordan de kan spare strøm. Stadig flere av konsernets kunder er opptatt av energieffektivisering, både fra et miljøståsted og for å spare penger. Filmen er en av flere kanaler for oss å spre budskap om hvordan man på en enkel måte kan være mer energieffektiv i hverdagen. Vinterfilmen ble støttet med kommunikasjon på web, print og i sosiale medier. Målinger viste at Hafslunds omdømme steg med hele syv poeng i Oslo og Akershus i etterkant av kampanjeperioden, hvilket er den største positive endringen i konsernets omdømme som er målt i forbindelse med ulike omdømmetiltak. 

Myndighetskontakt

Hafslund har ambisjoner om å videreutvikle virksomheten innen fornybar energi. Konsernet ønsker så gunstige rammebetingelser som mulig rundt dette. Dialog med regulerende myndigheter og politikere er derfor viktig. Hafslund har i 2010 hatt flere møter med relevante politiske miljøer og myndigheter.

 

 

Tre spørsmål til konserndirektør Karen Onsager

1. Hva er det viktigste Kommunikasjon og samfunnsansvar har fått til i 2010?

Vi har satt ytterligere fokus på miljø og etikk innad i konsernet og opplever at vi har fått på plass en god plattform for konsernets arbeid med samfunnsansvar.

Vi har også gjennomført ulike kommunikasjonskampanjer for å styrke Hafslunds omdømme og bygge kunnskap om konsernet. Undersøkelser viser at dette, sammen med øvrig omdømmearbeid, gir gode resultater. Vi har kommet godt i gang med aktiviteter på sosiale medier, noe som både har vært lærerikt og spennende. I tillegg er vi selvsagt veldig stolte av den store oppslutningen det ble rundt Hafslunds miljøfestival for barn i Frognerparken i juni.
 

2. Hva har vært de største utfordringene i 2010?

Høstens og vinterens høye strømpriser har, sammen med en mulig knapphetssituasjon i Norge, vært en kommunikasjonsmessig utfordring for hele bransjen. Vi har også noen utfordringer knyttet til konsernets rammebetingelser og opplever fremdeles at det mangler forutsigbarhet i viktige rammevilkår for vår virksomhet.

3. Hvilke ambisjoner har dere for 2011?

I 2011 skal vi bygge videre på den positive utviklingen vi hadde i 2010 og fortsette å fokusere på Hafslund som et framtidsrettet og miljøvennlig energi- og infrastrukturselskap. Vi skal også fortsette å levere høy kvalitet på tjenestene innad i konsernet samt videreføre arbeidet med miljøledelse. I tillegg gleder vi oss til å gripe fatt i flere spennende arrangementer og kommunikasjonstiltak.

Hva gjør vi?

Informasjon og samfunnskontakt
Enheten er ansvarlig for konsernets interne og eksterne kommunikasjonsaktiviteter. Dette innebefatter blant annet mediekontakt, årsrapport og intranett. Enheten bistår også konsernets selskaper med det strategiske arbeidet opp mot politikere og regulerende myndigheter. 

 
Markedskommunikasjon
Markedskommunikasjon jobber med utvikling og tilrettelegging av kampanjer og annonsemateriell. Enheten sørger også for oppfølging og koordinering av alle markedsavdelinger i ulike deler av konsernet. Drift og utvikling av Hafslunds nettsider ligger under denne enheten. 
 
Miljø- og samfunnsansvar
Enheten har ansvaret for at de samfunnsmessige konsekvensene som følger av konsernets virksomhet, både med hensyn til miljø, etikk og sosiale forhold. Enheten jobber konsernovergripende, og som støttespiller og rådgiver i forhold til miljø og samfunnsansvar for de ulike selskapene.
 
Sponsoratvirksomhet
Enheten ivaretar og utvikler sponsoraktiviteter i samarbeid med selskapene, og er ansvarlig for publikumsrettede arrangementer i regi av konsernet.