Økonomi og finans

Økonomi og finans har ansvaret for finansiell informasjon, risikostyring, finansiering og likviditetsstyring, pensjonskassene og investorkontakt. Krafthandelsvirksomheten, som er konsernets enhet for all engroshandel av kraft, er også organisert som en del av Økonomi og finans.

Finansiell informasjon

Økonomienheten tilrettelegger finansiell styringsinformasjon til ledelsen, styret og markedet. Rapporteringen foregår månedlig til ledelsen og styret, kvartalsvis til markedet, samt med en mer omfattende rapportering gjennom konsernets årsrapport. Konsernet har eget insourcet regnskapssenter som forestår den løpende regnskapsføringen for de fleste av datterselskapene i konsernet. Sentral konsernregnskapskompetanse kvalitetssikrer utviklingen av regnskapsfaget og utarbeider felles retningslinjer for konsernet.

Lån og likviditet

Finansenheten forestår alle innlån til konsernet, håndterer valutarisiko og løpende likviditetsstyring. Finans jobber aktivt med å søke en optimal gjeldssammensetning for å minimere konsernets samlete finanskostnader. Hafslund er en stor utsteder av obligasjoner i det norske markedet, men søker også i stor grad fremmedkapital utenfor Norge.
De sikrete pensjonsordningene er organisert i Hafslund Offentlige Felles Pensjonskasse og Hafslund Private Felles Pensjonskasse. Samlet forvaltningskapital utgjør i overkant av 2,2 milliarder kroner.

Krafthandel

Krafthandelsvirksomheten er base for krafthandel, herunder risikostyring og sikringsstrategi. Virksomheten tar hånd om fysisk og finansiell handel i forbindelse med salg av konsernets egen kraftproduksjon og prissikring av sluttkundeleveranser, samt kjøp av nett-tap for konsernets eget distribusjons- og regionalnett. Virksomheten tar aktive posisjoner i det nordiske engrosmarkedet for kraft. Størstedelen av handelen gjennomføres clearet via Nasdaq OMX.

 

3 spørsmål til Finn Bjørn Ruyter

Konserndirektør Økonomi og finans

1. Hva er det viktigste Økonomi og finans har fått til i 2010?
Tjenestene fra Økonomi og finans blir verdsatt både av interne og eksterne interessenter. Det er avgjørende at tjenestene som leveres er av høy kvalitet.

2. Hva har vært de største utfordringene i 2010?
Siste del av 2010 var en krevende periode med svært høye kraftpriser, kombinert med høyt kraftforbruk som følge av det kalde været. Dette medførte kraftig arbeidskapitaloppbygging gjennom fjerde kvartal 2010 og inn i 2011. Med solid finansiell kapasitet og gode trekkfasiliteter kom Hafslund gjennom denne perioden på en god måte.

3. Hvilke ambisjoner har dere for 2011?
Vi skal fortsatt levere tjenester av høy kvalitet og til rett tid – både internt og eksternt. Videre skal vi lykkes med å løse nye oppgaver på en god måte.

Fakta

Økonomi
Tilrettelegger finansiell styringsinformasjon til ledelsen, styret og markedet. Har overordnet ansvar for oppfølging og overvåkning av konsernets finansielle risiko. Bistår med investorinformasjon gjennom kontakt med aksjonærer, investorer og analytikere.

Finans
Forestår alle innlån, håndterer valutarisiko og løpende likviditetsstyring. Har ansvaret for oppfølgingen av konsernets to pensjonskasser. 

Regnskapsservice
Sentral regnskapsavdeling som utfører den løpende regnskapsføringen til de fleste datterselskapene i konsernet. Enheten bistår med utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer for datterselskapene.

Krafthandel
Er konsernets enhet for all engroshandel av kraft, herunder risikostyring og sikringsstrategi.