Konsernstab

Konsernstab støtter opp om konsernets strategiske og forretningsmessige mål gjennom leveranse av effektive støtteprosesser og -tjenester, etablering av retningslinjer som fremmer en utviklingsorientert kultur, samt utvikling og samordning av konsernovergripende prosjekter og programmer.

Kompetanse for framtiden

Hafslunds medarbeiderpolicy skal sikre at selskapet tiltrekker, rekrutterer og beholder medarbeidere som reflekterer mangfoldet i omgivelsene. Sikring av framtidig kritisk kompetanse står sentralt, og kvaliteten i rekrutteringsarbeidet er styrket gjennom året. Den årlige gjennomgangen av konsernets personalressurser samt gjennomført leder- og medarbeiderundersøkelse gir viktige signaler i forhold til videre rekrutteringsbehov og arbeid med kompetanseutvikling.
Kvaliteten i HMS-arbeidet er i stadig forbedring. I tillegg til økt arbeid med rapportering er det satt fokus på interne HMS-revisjoner. Arbeidet framover vil bli ytterligere systematisert gjennom et felles HMS-avvikssystem for konsernet.

Framtidens IKT-plattform

Hafslund står foran store endringer knyttet til IKT-struktur og applikasjoner de kommende år. Pålegg om avanserte måle- og styresystemer med toveiskommuniserende strømmålere gjør at store deler av applikasjonsporteføljen må fornyes. I tillegg til arbeid med stabil og god drift har derfor hovedprioriteringen i 2010 vært å forberede IKT-plattformen for framtiden. Det er etablert felles målbilde på flere sentrale områder for å sikre koordinerte og forutsigbare IKT-initiativ. Grunnlaget er lagt for ytterligere modernisering av driftsplattformen, som for eksempel økt virtualisering av sentrale applikasjoner.  Konsernets IKT prosjektportefølje er stor for de kommende år.

Kontrakt og kontinuerlig forbedring

Kvalitetssikring av konsernets kontrakter og kommersielle prosesser samt kompetanseheving innen kontraktsinngåelse, -oppfølging og -forhandlinger er fortsatt sentralt, da det stadig er nye krav som følge av endringer i rammeverk og handelsmønstre. Enheten har bidratt med kompetanse og metode for å legge til rette for en kultur for kontinuerlig forbedring i flere prosesser i konsernet. Forbedringsmuligheter er synliggjort og gevinster er hentet ut i form av lavere kostnader og bedre kvalitet. Ambisjonen er å etablere en felles Hafslund-metode for kontinuerlig forbedring og bidra til at sentrale mål om fremragende drift nås.

Eiendom

Gjennom året har det vært jobbet med effektiv drift av eiendommene og framleie av arealer som ikke benyttes av konsernet. Eiendomsutviklingsprosjektene har fortsatt høy prioritet framover, men avklaringer blant annet knyttet til utvikling i Sarpsborg-området har tatt lengre tid enn forventet. 

 

3 spørsmål til Tove Pettersen

Konserndirektør Konsernstab

1. Hva er det viktigste Konsernstab har fått til i 2010?
Å levere stadig forbedrede tjenester som verdsettes av forretningsenhetene. Dette inkluderer styrket rekrutteringsarbeid og kompetansefokus, god IKT driftskvalitet og samstemte syn på utfordringer framover, forsterket forbedrings-, kvalitets- og HMS-arbeid, samt god drift generelt.

2. Hva har vært de største utfordringene i 2010?
Å tilpasse tjenester og prosjekter til et konsern i stadig utvikling og med forretningsenheter i ulike faser. For 2010 har dette betydd økt fokus og omfang på noen tjenester og konsolidering av aktiviteter på andre områder.

3. Hvilke ambisjoner har dere for 2011?
Vi skal ytterligere forbedre kvaliteten i leveransene på alle områder og være en solid støtte og bidragsyter til fremragende drift og kontinuerlig forbedring på tvers av konsernet. Viktige IKT- og eiendomsprosjekter skal sluttføres i henhold til forventning, og framtidens behov for kompetanse skal sikres gjennom flere engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere.

Fakta

Human Resources (HR )
Utvikler og følger opp konsernets sentrale retningslinjer og tiltak for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere med riktig kompetanse. Videre er enheten ansvarlig for det kontinuerlige arbeidet med HMS, samt arbeidet med å styrke bedriftskulturen.

IKT - konsern
Har ansvaret for all IKTinfrastruktur og applikasjoner som er felles for konsernet, samt for å ivareta at IT-serviceprosesser fungerer på tvers i konsernet.
 
Kontrakt og kontinuerlig forbedring
Kvalitetssikrer kontrakter og kontraktsprosesser, bidrar til å videreutvikle medarbeidernes kunnskaper innen kontraktsinngåelse og oppfølging av disse, samt bistår selskaper og avdelinger på tvers av konsernet med kompetanse og metode for å legge til rette for en kultur for kontinuerlig forbedring. 
 
Eiendom
Forvalter, drifter og vedlikeholder konsernets eide og leide eiendommer, samt søker å optimalisere verdier av eid eiendom gjennom realisasjon og utvikling.