Nett

Hafslund Nett er Norges største nettselskap med 545 000 nettkunder i et geografisk område med cirka 1,4 millioner innbyggere.

Hafslund Nett eier og drifter deler av sentralnettet i Oslo, er regionalnettseier i Oslo, Akershus og Østfold, og eier distribusjonsnettet i Oslo og i størstedelen av Akershus. Sentralnettet ble solgt til Statnett med virkning fra årsskiftet, men salget er betinget av konsesjonsbehandling hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det totale strømforbruket i vårt område var på 23,4 TWh, en økning på nesten seks prosent fra 2009. I Hafslunds distribusjonsnett ble det distribuert cirka 16,8 TWh strøm, en økning på i overkant av seks prosent.

En sikker strømforsyning

Hafslund Nett vil fortsette det målrettete arbeidet for til enhver tid å ha et stabilt, robust og personsikkert nett, med god leveringspålitelighet i hele nettområdet. De siste årene har investeringer i regionalnettet, særlig i Oslos sentrale områder, vært prioritert. Dette har ført til en positiv trend med færre avbrudd i nettet.

Gjennomsnittskunden opplevde 0,9 avbrudd i 2010, og gjennomsnittlig avbruddstid var på 39 minutter. Dette gir en oppetid på 99,99 prosent, noe som gjør at Hafslund ligger blant de aller beste i Norge når det gjelder leveringssikkerhet. Det er en lav toleranse for strømbrudd, og det er et mål for selskapet å imøtekomme forventningene fra kundene og samfunnet.  Hovedfokus i 2010 har derfor vært å videreføre arbeidet med å sikre en trygg og god strømleveranse i konsesjonsområdet, og flere større prosjekter har blitt gjennomført.

Økte investeringer

Hafslund har økt investeringsnivået betydelig de siste årene. Samlet planlegger nettvirksomheten å bruke om lag tre milliarder kroner til vedlikehold og investeringer i nettet i perioden 2011 - 2013. Investeringer og vedlikehold inngår i grunnlaget for NVEs fastsettelse av årlig inntektsramme for virksomheten. Hafslund Nett har fortsatt en av landets rimeligste nettleier.

Rammebetingelser

NVEs økonomiske regulering av nettvirksomheten understøtter etter Hafslunds mening ikke målene om effektivitet og nødvendige investeringer i nettet. Dette gjelder også regulering av bemanning og organisering. Hafslund samarbeider derfor med andre nett-aktører for å påvirke dagens regulering for å få bedre egnede rammevilkår for bransjen.

 

3 spørsmål til Jan Presttun

Konserndirektør Nett

1. Hva er det viktigste forretningsområdet Nett har fått til i 2010?
Oppgraderingen av nettet i Oslo har vært spesielt viktig, og vedlikehold og investeringer gir resultater. Leveringskvaliteten er meget god, og feil- og avbruddsstatistikken viser at både antall avbrudd og varigheten på disse har gått ned også fra 2009 til 2010.

2. Hva har vært de største utfordringene i 2010?
2010 har vært et år med stor belastning i nettet grunnet lengre perioder med sterk kulde, men Nett har klart å opprettholde sin gode leveringskvalitet også i disse periodene. Det er ellers en markant oppsving i byggeaktiviteten i vårt leveringsområde, og Hafslund Nett håndterte 3500 store og små prosjekter på vegne av kundene i 2010. Økt byggeaktivitet fører også til økt aktivitet i nettutbyggingen. Til tross for stort oppdragsvolum har vi forbedret behandlingstiden.

3. Hvilke ambisjoner har dere for 2011?
Først og fremst skal vi opprettholde den gode leveringssikkerheten til kundene. Vi skal også forbedre anskaffelsesprosessene våre. Årlig har vi forespørsler i det eksterne markedet for flere hundre millioner kroner, og det er viktig at forespørslene er utformet på en slik måte at vi får mange tilbydere på prosjektene både på det nasjonale og internasjonale leverandørmarkedet. 

Fakta

Hafslund Nett
Hafslund Nett er Norges største nettselskap. Hafslund Nett eier og drifter deler av sentralnettet i Oslo. Selskapet er regionalnettseier i Oslo, Akershus og Østfold, og eier distribusjonsnettet i Oslo og størstedelen av Akershus. Antall nettkunder er om lag 545 000, og det bor 1,4 millioner mennesker i dette området. Det totale strømforbruket i regionalnettet er cirka 23,4 TWh. 

Driftssentral
Hafslund Driftssentral har høy modernitet og svært god funksjonalitet. Herfra styres, overvåkes og optimaliseres strømnettet til 1,4 millioner mennesker, fjernvarmeanleggene i
Oslo-området og Hafslunds kraftverk i Glomma. I tillegg styres utemannskaper som skal ivareta optimal drift og feilretting.