Produksjon og varme

Produksjon og varme omfatter alle oppgaver knyttet til konsernets virksomheter innen kraftproduksjon, samt virksomheter innenfor varmeproduksjon og bioenergi utenfor Oslo og Akershus. Trepelletsfabrikken BioWood Norway AS i Averøy og en eierandel i Cogen AS, som eier og driver CHP anlegg i Spania, er en del av Produksjon og varme.
 

Hafslunds lange tradisjoner med miljøvennlig vannkraftproduksjon er videreført i konsernets satsing på ny virksomhetsutvikling innen varmeproduksjon til industridamp, fjernvarme og strømproduksjon basert på fornybare kilder. Produksjon og varme har en betydelig ekspertise i organisasjonen og opplever en økt rekruttering av yngre kompetanse som styrker forretningsområdets muligheter framover.

Første nye elvekraftverk på 25 år

Kykkelsrud kraftverk fra 1903 ble tatt ut av produksjon i september 2008, og erstattes nå av et nytt elvekraftverk som en del av Fellesanlegget Kykkelsrud Fossumfoss. Det nye kraftverket, FKF4, ligger i inntakskanalen til gamle Kykkelsrud kraftstasjon, og får en ytelse på 40 MW. FKF4 er det første nye elvekraftverket Hafslund åpner på 25 år. I 2010 er det lagt ned en betydelig innsats i en oppgradering av flere av de eldste aggregatene i Vamma for å øke ytelsen og levetiden, og de seks eldste aggregatene i kraftverket er ferdig oppgraderte våren 2011. Samlet vil prosjektene bidra med 120 GWh ny vannkraftproduksjon.

Miljøenergi i fokus

Hafslund Miljøenergi etablerer og driver anlegg for produksjon av miljøenergi basert på trepellets, trepulver, flis og biogass, samt anlegg for energiutnyttelse av avfall. Hafslund Miljøenergi ble opprettet med utgangspunkt i en avtale inngått med Borregaard i 2007 om å bygge, eie og drifte et anlegg for energiutnytting av avfallsbasert brensel på Borregaards industriområde i Sarpsborg. Anlegget leverer damp som erstatning for tungolje i industriprosessene. Anlegget ble offisielt åpnet i mars 2010. Hafslund Miljøenergi eier energigjenvinningsanlegget BioEl i Fredrikstad og 33,3 prosent av Mosseporten Miljøenergi AS.

Økt konvertering med pellets

BioWood Norway AS skal produsere 450 000 tonn pellets per år, tilsvarende en energimengde på rundt 2 TWh, eller energiforbruket tilsvarende alle boliger i Møre og Romsdal fylke. Hovedmarkedet til BioWood Norway vil være varmekrevende prosessindustri nær kyst eller elveløp i den nordlige delen av Europa. Sikker tilgang på foredlet biobrensel vil øke konverteringen fra bruk av fossile brensler til fornybare energikilder. BioWood Norway er lokalisert i Averøy i Møre og Romsdal.

3 spørsmål til Per Kristian Olsen

Konserndirektør Produksjon og varme

1. Hva er det viktigste forretningsområdet har fått til i 2010?
Det var et høyt aktivitetsnivå i hele forretningsområdet i 2010. Åpningen av anlegget for energiutnyttelse av avfallsbasert brensel på Borregaard (HME-BWtE) i mars, og åpningen av pelletsfabrikken BioWood Norway i juni, var begge viktige milepæler. Kraftproduksjon har levert rekordresultater, samtidig som det er gjennomført oppgraderinger av de eldste aggregatene i Vamma kraftverk. Kraftproduksjon er også i rute med byggingen av et nytt elvekraftverk, FKF4, på Kykkelsrud.

2. Hva har vært de største utfordringene i 2010?
Avfallsmarkedet var også i 2010 preget av fallende tilgjengelig volum og økt eksport. Bortfallet av ”Avgift på sluttbehandling av avfall” bidro til noe bedring av markedet. Ved BioWood Norway har tekniske utfordringer utsatt oppstarten og produksjonen av miljøvennlige trepellets. I tillegg har prisen på ”grønne” energibærere som pellets, som selges til varme- og kraftprodusenter i det europeiske markedet, vært svært lav i perioden.

3. Hvilke ambisjoner har dere for 2011?
I 2011 åpner Hafslund sitt første nye elvekraftverk på 25 år, FKF4. Ved BioWood Norway er det forventet prøveproduksjon og etter hvert full produksjon av trepellets.

Fakta

Kraftproduksjon
Hafslund Produksjon har fire elvekraftverk i Glomma mellom Øyeren og Fredrikstad og fire småkraftverk i Eidsvoll. Årsproduksjonen i 2010 var 3041 GWh. Den årlige middelårsproduksjonen skal økes med 120 GWh innen andre kvartal 2011.

Varme
Virksomheten omfatter energigjenvinningsanlegget BioEl i Fredrikstad med en årsproduksjon på 184 GWh damp, fjernvarme og elektrisitet. Samt anlegget for energiutnyttelse av avfallsbasert brensel på Borregaard, HME-BWtE, med en årsproduksjon på 231 GWh industridamp.

Pellets
Trepelletsfabrikken BioWood Norway AS i Averøy vil årlig produsere 450 000 tonn trepellets (tilsvarende 2 TWh).

Kraftvarmeverk
Hafslund eier 44,8 prosent i det spanske selskapet Cogen, som bygger, eier, driver og vedlikeholder kraftvarmeverk. Dette er kraftverk som produserer både strøm, damp og varme.