Venture

Venture investerer i områder som er relatert til Hafslunds virksomhet innenfor alternativ og fornybar energi samt energirelaterte tjenester og teknologi.

Investeringene bidrar til å utvikle nye forretnings- og investeringsmuligheter for konsernet. Venture bidrar i porteføljeselskapene gjennom styrearbeid, et bredt kontaktnettverk, bransjekunnskap, betydelig kompetanse innen strategiarbeid og lang erfaring som aktiv eier.

Økende kraftpriser og global oppvarming gjør investeringer innen fornybar energi finansielt attraktive, og behovet for å sikre framtidig energiproduksjon basert på fornybare energikilder er en sterk og langsiktig trend. På energisiden ser Venture muligheter innenfor blant annet solenergi, vindkraft og biobrensel. Innenfor energieffektiv teknologi satser Venture blant annet på avanserte måle- og styringssystemer og neste generasjons belysning.

I Ventures portefølje inngår de heleide selskapene Embriq Holding AS, som gjennom sine selskaper leverer blant annet avanserte måle- og styringssystemer samt IT-driftsløsninger til bedrifter og offentlig sektor, Hafslund Telekom Nettjenester AS, som leverer internett- og telefonitjenester til bedrifter og offentlig sektor, og NextNet AS som leverer trådløst og mobilt bredbånd til privat- og bedriftskunder.

Venture er en betydelig aksjonær i solenergiselskapet Renewable Energy Corporation ASA (REC) og største aksjonær i mobiloperatøren Network Norway AS.

Venture søker investeringer som faller innenfor fastsatte investeringskriterier, og som kan gi en solid avkastning på investert kapital. Investeringshorisonten er normalt tre til åtte år. Førstegangsinvesteringer er primært på mellom 6 og 60 millioner kroner, og oppfølgingsinvesteringer kan foretas. Eierandelen er vanligvis mellom 10 og 40 prosent. Det utøves aktivt eierskap gjennom blant annet styrearbeid.

Porteføljen besto ved utgangen av 2010 av tolv selskaper med en samlet verdi på 2,54 milliarder kroner. Markedsverdien av REC var 1,58 milliarder kroner ved utgangen av 2010, basert på en børskurs på 17,79 kroner per aksje. Eierskapet i REC utgjorde 62,3 prosent av verdiene. Porteføljens avkastning var i 2010 på -20,72 prosent inklusiv REC, og 86,91 prosent eksklusiv REC.

Det heleide selskapet Hafslund Fibernett ble i desember 2010 solgt til private equity-fondet EQT V. I løpet av året ble også Ventures eierandel i Elis solgt, og Venture har også mottatt siste utbetaling fra Latin Power Fund.

 

3 spørsmål til Tore Schiøtz

Konserndirektør Venture

1. Hva er det viktigste Venture har fått til i 2010?
Etter et krevende år i 2009 med flere tilbakeslag har et mål i 2010 vært å bringe Venture tilbake til normal modus.  2010 ga bedring både operasjonelt og finansielt i flere av porteføljeselskapene. Det har vært økt aktivitet i markedet for transaksjoner, noe som resulterte i blant annet Fesils salg av Holla smelteverk til Wacker Chemie i juni, og salget av Hafslund Fibernett til private equity-fondet EQT V i desember.

2. Hva har vært de største utfordringene i 2010?
Etter 2009 sa vi at finanskrisen på ingen måte var endelig over, og vi har merket en del etterdønninger som følge av denne. Tilgangen på langsiktige og gode finansieringsløsninger har vært en krevende faktor i 2010, om enn ikke like krevende som i 2009.

3. Hvilke ambisjoner har dere for 2011?
Hovedfokus for Venture i 2011 er å utvikle og synliggjøre verdiene i vår portefølje. Etter salget av Hafslund Fibernett vil mye av oppmerksomheten være rettet mot våre større engasjementer som Network Norway og Embriq. Enkelte av porteføljeselskapene er blitt store og modne nok til at det er naturlig å vurdere salg av disse. 

Fakta

Venture investerer blant annet i følgende områder:

Fornybar energi
Selskaper som leverer produkter og tjenester innen silisiumbasert solenergi (REC, Metallkraft) og nye og effektive løsninger innen vindkraft (ChapDrive).
 
Avanserte måle- og styringssystemer (AMS)
Selskaper som leverer produkter, programvare og tjenester innen hele verdikjeden for automatisk måleravlesning (Embriq Systems, Embriq Services AB).
 
IT og telekom
Selskaper som leverer tjenester innenfor datadrift, internett- og telefonitjenester, trådløst bredbånd og mobiltelefoni (Embriq Operations, Hafslund Telekom Nettjenester, NextNet, Network Norway).
 
Energieffektiv teknologi
Selskaper som tilbyr produkter og teknologi som er energibesparende og miljøriktige (GLO, Pure Mobility).