GRI-indeks

 Rapportert
 Ikke rapportert

N/A   Informasjon ikke tilgjengelig
N/R  Ikke ansett som relevant

G3 Innholdsindeks – Tillegg til kraftsektoren
  Bruksnivå    
STANDARDOPPLYSNINGER, DEL I: Profilopplysninger
1. Strategi og analyse
Profil-opplysning Beskrivelse Rapportert Kryssreferanse / direkte svar
1,1 Erklæring fra organisasjonens øverste beslutningstaker. Konsernsjefen har ordet, Dette er Hafslund, Eierstyring og selskapsledelse
1,2 Omtale av sentrale påvirkninger, risiki og muligheter. Samfunnsansvar, Ytre miljø, Styrets beretning, Risikohåndtering, Marked og rammebetingelser
2. Organisasjonsprofil
Profil-opplysning Beskrivelse Rapportert Kryssreferanse / direkte svar
2,1 Navn på organisasjon. Note 1 Generell informasjon
2,2 De viktigste merkenavn, produkter og/eller tjenester. Forretningsområdene, Note 28 Selskaper som inngår i konsolideringen
2,3 Operasjonell organisasjonsstruktur, inkl. hoveddivisjoner, driftsselskaper, datterselskaper og joint ventures. Organisasjon, Forretningsområdene, Presentasjon av styret, Note 28 Selskaper som inngår i konsolideringen, Styrende organer, Konsernledelsen
2,4 Lokalisering av organisasjonens hovedkontorer. Note 1 Generell informasjon, Note 28 Selskaper som inngår i konsolideringen, Styrets beretning
2,5 Antall land organisasjonen opererer i, inkl. navn på land hvor virksomheten enten er veldig omfattende eller særlig relevant med hensyn til bærekraftsspørsmålene i denne rapporten. Note 1 Generell informasjon, Styrets beretning
2,6 Eierforhold og juridisk form. Note 14 Aksjekapital og overkurs, Aksjonærinformasjon, Styrets beretning
2,7 Beskrivelse av markeder som dekkes, herunder geografi, sektorer og typer kunder/interessenter. Marked og rammebetingelser, Nett
2,8 Omfang av organisasjonen som rapporterer.

Note 5 Segmentinformasjon, Note 28 Selskaper som inngår i konsolideringen, Analytisk informasjon

2,9 Viktige endringer i rapporteringsperioden, herunder størrelse, struktur og eierskap. Styrets beretning
2,10 Utmerkelser mottatt i rapporteringsperioden.  
3. Rapportparametere
Profil-opplysning Beskrivelse Rapportert Kryssreferanse / direkte svar
3,1 Rapporteringsperiode (f.eks. rengskaps-/kalenderår) for informasjonen som oppgis. 2010  
3,2 Dato for forrige rapport (hvis aktuelt). 2009  
3,3 Rapporteringssyklus (årlig, halvårlig osv.). Årlig  
3,4 Kontaktpersoner for rapporten. Aksjonærinformasjon, Note 28 Selskaper som inngår i konsolideringen
3,5 Prosess for å definere rapportens innhold, hvilke områder som er prioritert og hvilke interessenter som ventes å benytte rapporten.  
3,6 Avgrensninger i rapporten (f.eks. land/regioner, divisjoner, selskaper, leide anlegg, joint ventures eller leverandører). Se videre retningslinjer i GRI Boundary Protocol. Note 28 Selskaper som inngår i konsolideringen
3,7 Presiser evt. spesifikke begrensninger i rapporten (se forklaring om omfang under prinsippet om fullstendighet). Regulert av norsk lov  
3,8 Basis for rapportering av joint ventures, deleide selskaper, outsourcede virksomheter mv. som kan påvirke sammenlikningen av rapporteringen over tid. Regulert av norsk lov  
3,9 Metoder for måling og beregning av data i rapporten, inkl. evt. forutsetninger, estimeringsteknikker mv. Forklar alle beslutninger om å se bort fra eller avvike vesentlig fra GRI Indicator Protocols. Ytre miljø
3,10 Beskrivelse av konsekvenser av eventuelle endringer i informasjon gitt i tidligere rapporter, og begrunnelsen for disse endringene (f.eks. fusjoner/oppkjøp, endringer i basisår/-perioder, virksomhetens natur eller målemetoder). Ytre miljø
3,11 Vesentlige endringer i mål, avgrensninger eller målemetoder siden forrige rapport. Ingen endringer  
3,12 Tabell som viser lokaliseringen av standardopplysningene i rapporten. GRI-indeks
3,13 Retningslinjer og praksis for uavhengig sikring av rapporten.  
4. Ledelse
Profil-opplysning Beskrivelse Rapportert Kryssreferanse / direkte svar
4,1 Organisasjonens styringsstruktur, herunder styrekomiteer med ansvar for spesifikke oppgaver som fastsettelse av strategi eller oversikt over organisasjonen. Styrende organer, Konsernledelsen
4,2 Oppgi hvorvidt styreleder i selskapet også er ansatt i en ledende stilling. Eierstyring og selskapsledelse, Styrende organer
4,3 Andel av styret som er uavhengig av administrasjonen. Eierstyring og selskapsledelse, Styrende organer
4,4 Mekanismer for ansatte og aksjonærer til å gi anbefalinger til styret. Regulert av norsk lov  
4,5 Incentivbaserte systemer for styret og ledelsen. Godtgjørelse
4,6 Prosesser for å sikre at interessekonflikter i styret unngås. Eierstyring og selskapsledelse
4,7 Prosess for fastsettelse av styremedlemmenes kompetansebehov. Eierstyring og selskapsledelse
4,8 Visjon, verdier, etiske retningslinjer og prinsipper som er relevant for bærekraftig utvikling, og status for implementering. Samfunnsansvar, Ytre miljø, Dette er Hafslund
4,9 Styrets prosesser for å overvåke arbeidet med å identifisere og styre organisasjonens arbeid innenfor økonomi, miljø og samfunnsansvar, herunder relevante risikofaktorer og muligheter, og overholdelse av internasjonalt omforente standarder, etiske retningslinjer og prinsipper. Eierstyring og selskapsledelse
4,10 Prosesser for evaluering av styret, særlig med vekt på økonomi, miljø og samfunnsansvar. Eierstyring og selskapsledelse
4,11 Beskrivelse av hvordan føre-var-prinsippet er tatt hensyn til i organisasjonen. Samfunnsansvar
4,12 Oversikt over erklæringer, prinsipper eller initiativ som organisasjonen har sluttet seg til eller støtter. Samfunnsansvar, Sosialt ansvar, Etikk
4,13 Medlemskap i bransjeforeninger og interesseorganisasjoner hvor organisasjonen: * har styreverv; * deltar i prosjekter eller komiteer; * yter vesentlige bidrag utover vanlig medlemskontingent; eller * anser medlemskapet som strategisk. Samfunnsansvar, Etikk
4,14 Liste over interessegrupper som selskapet er involvert med.  
4,15 Grunnlag for identifisering og utvelgelse av viktige interessegrupper.  
4,16 Beskrivelse av hvordan interessegrupper involveres.  
4,17 Sentrale temaer som har blitt fremmet gjennom dialog med interessegrupper, og hvordan organisasjonen har respondert på disse temaene.  
STANDARDOPPLYSNINGER, DEL II: Opplysninger om ledelsespraksis (DMA)
STANDARDOPPLYSNINGER, DEL III: Prestasjonsindikatorer
Økonomi
Prestasjons-indikator Beskrivelse Rapportert Kryssreferanse / direkte svar
Økonomi
EC1 Økonomiske verdier skapt og fordelt. Regnskap Konsern
EC2 Økonomiske konsekvenser og andre risiki og muligheter for organisasjonen som følge av klimaendringer. Ytre miljø
EC3 Dekning av organisasjonens trygde- og pensjonsforpliktelser. Note 2, Note 18
EC4 Subsidier mottatt fra myndighetene. Ikke aktuelt
Marked
EC5 Forhold mellom standard begynnerlønn og lokal minstelønn.  
EC6 Praksis og andel av forbruk rettet mot lokale leverandører.  
EC7 Prosedyre for lokale ansettelser og andel sentrale ledere fra lokalmiljøet.  
Indirekte økonomiske effekter
EC8 Infrastrukturinvesteringer og tjenester som primært kommer offentligheten til gode.  
EC9 Omfang av betydelig, indirekte økonomisk påvirkning.  
Tilgjengelighet og pålitelighet
Miljø
Prestasjons-indikator Beskrivelse Rapportert Kryssreferanse / direkte svar
Materialbruk
EN1COMM Bruk av råmaterialer.  
EN2 Andel av råmaterialene som er resirkulert.  
Energi
EN3 Direkte energiforbruk, fordelt etter primær energikilde. Nøkkeltall miljø
EN4 Indirekte energiforbruk, fordelt etter primær energikilde. Nøkkeltall miljø
EN5 Redusert energiforbruk gjennom ENØK og energieffektivisering.  
EN6 Tiltak for å kunne tilby produkter og tjenester som er energieffektive eller basert på fornybar energi, med reduksjon i energibehovet som resultat. Mer enn en kraftleverandør
EN7 Tiltak for å redusere indirekte energiforbruk, og oppnådde reduksjoner. Miljøpåvirkning fra egen drift
Vannressurser
EN8COMM Totalt vannuttak etter kilde.  
EN9 Vannkilder som er betydelig påvirket av vannuttak.  
EN10 Resirkulert og gjenbrukt vannmengde, prosentvis og samlet.  
Biologisk mangfold
EN11 Beliggenhet og størrelse på eid, leid eller forvaltet eiendomsmasse i eller i nærheten av naturvernområder, eller i arealer med høyt biologisk mangfold utenfor naturvernområder. Ikke gjeldende
EN12COMM Beskrivelse av betydelig påvirkning på vernede områder eller områder med verdifullt biologisk mangfold som følge av produksjon, produkter eller tjenester.  
EN13 Beskyttede eller gjenopprettede områder.  
EN14COMM Strategier, nåværende tiltak og fremtidsplaner for håndtering av påvirkningen på det biologiske mangfoldet.  
EN15 Antall arter som står på IUCNs rødliste eller nasjonale vernelister, og som holder til i leveområder som påvirkes av driften, nivåfordelt etter utrydningsrisiko.  
Utslipp, avløp og avfall
EN16COMM Samlede direkte og indirekte klimagassutslipp. Nøkkeltall miljø
EN17 Andre relevante indirekte klimagassutslipp. Nøkkeltall miljø
EN18COMM Tiltak for å redusere klimagassutslipp, og oppnådde reduksjoner. Miljøpåvirkning fra egen drift
EN19 Utslipp av ozonnedbrytende stoffer.  
EN20COMM NOx, SOx og andre vesentlige utslipp til luft. Nøkkeltall miljø
EN21COMM Totale utslipp til vann.  
EN22COMM Samlet mengde avfall. Miljøpåvirkning fra egen drift
EN23 Totalt antall og volum på betydelige utslipp. Miljøpåvirkning fra egen drift
EN24 Vekt på transportert, importert, eksportert eller behandlet avfall som anses som farlig i henhold til Baselkonvensjonens vedlegg I, II, III og VIII, og andel av transportert avfall fraktet internasjonalt.  
EN25 Identitet, størrelse, vernestatus og verdi av biologisk mangfold for vannmasser og tilhørende leveområder som vesentlig påvirkes av den rapporterende organisasjonens utslipp til vann samt avrenning.  
Produkter og tjenester
EN26 Tiltak for å redusere miljøpåvirkning av produkter og tjenester. Miljøpåvirkning fra egen drift
EN27 Andel av produktene og deres emballasje som gjenvinnes.  
Overholdelse
EN28 Bøter og ikke-økonomiske sanksjoner som følge av brudd på gjeldende miljøreguleringer.  
Transport
EN29 Betydelig miljøpåvirkning fra transport av produkter, varer og materialer brukt i organisasjonens virksomhet, og fra transport av ansatte.  
Generelt
EN30 Samlede kostnader og investeringer knyttet til miljøvern, fordelt etter type.  
Samfunnsansvar: arbeids- og ansettelsesforhold
Prestasjons-indikator Beskrivelse Rapportert Kryssreferanse / direkte svar
Ansatte
LA1COMM Samlet arbeidsstyrke etter type, kontrakt og region.  
LA2COMM Antall og andel av turnover fordelt etter alder, kjønn og region.  
LA3 Goder som gis til heltidsansatte, men ikke til midlertidig ansatte eller deltidsansatte, fordelt etter større virksomhetsenheter.  
Relasjon ansatte/ledelse
LA4COMM Andel ansatte som omfattes av kollektivt fremforhandlede avtaler.  
LA5 Minimum oppsigelsestid ved vesentlige organisasjonsendringer, og spesifikasjon om hvorvidt dette inngår i kollektive avtaler. Regulert av norsk lov
Yrkeshelse og sikkerhet
LA6 Andel ansatte representert i formelle helse- og sikkerhetsutvalg, som består av ledere og ansatte og forenkler arbeidet med å overvåke og gi råd om bedriftshelse- og sikkerhetsprogrammer. Regulert av norsk lov
LA7COMM Andel av skader, yrkessykdommer, fravær og arbeidsrelaterte dødsfall. Sosialt ansvar
LA8 Opplæring, trening, rådgivning, forebyggende og risikokontrollerende tiltak relatert til alvorlige smittsomme sykdommer.  
LA9 Helse- og sikkerhetsforhold som dekkes av formelle avtaler med fagbevegelsen.  
Opplæring og utvikling
LA10 Gjennomsnittlig antall timer opplæring per år per ansatt.  
LA11 Programmer for kompetansestyring og livslang læring som styrker de ansattes kontinuerlige yrkeskompetanse og forbereder dem for pensjonsalderen.  
LA12 Andel ansatte som regelmessig får tilbakemelding om innsats og karriereutviklingsmuligheter.  
Mangfold og muligheter
LA13 Sammensetning av styrende organer og arbeidsstyrken ut fra kjønn, alder, minoritetsbakgrunn og andre indikatorer på mangfold. Delvis Regulert av norsk lov
LA14 Gjennomsnittslønn for kvinner og menn.  
Samfunnsansvar: menneskerettigheter
Prestasjons-indikator Beskrivelse Rapportert Kryssreferanse / direkte svar
Investerings- og innkjøpspraksis
HR1 Andel av og antall vesentlige investeringsavtaler som inneholder menneskerettighetsklausuler eller har gjennomgått menneskerettighetsscreening. Etikk
HR2 Andel av hovedleverandører og entreprenører som har vært underlagt menneskerettighetsscreening. Etikk
HR3 Samlet antall timer ansatte har benyttet på opplæring i retningslinjer vedrørende driftsrelevante menneskerettighetsspørsmål, samt andel av ansatte som har gjennomført opplæringen. Etikk
Ikke-diskriminering
HR4 Antall tilfeller av diskriminering. Ingen tilfeller å rapportere
Organisasjonsfrihet
HR5COMM Virksomheter identifisert der organisasjonsfriheten har vært truet. Ingen tilfeller å rapportere
Barnearbeid
HR6 Virksomheter identifisert der det er risiko for tilfeller av barnearbeid. Ingen tilfeller å rapportere
Tvangsarbeid
HR7 Virksomheter identifisert der det er risiko for tilfeller av tvangsarbeid. Ingen tilfeller å rapportere
Sikkerhetspraksis
HR8 Andel av sikkerhetspersonell som har fått opplæring i organisasjonens retningslinjer vedrørende menneskerettighetsspørsmål som er relevante for driften.  
Urfolks rettigheter
HR9 Samlet antall brudd og overtredelser med hensyn til urfolks rettigheter, og tiltak som er gjennomført. None to report
Samfunnsansvar: samfunn
Prestasjons-indikator Beskrivelse Rapportert Kryssreferanse / direkte svar
Lokalsamfunn
SO1COMM Programmer og praksis som vurderer og styrer virksomhetens påvirkning på lokalsamfunn.  
Korrupsjon
SO2 Andel av og totalt antall organisasjonsenheter som er analysert med hensyn til risiko for korrupsjon.  
SO3 Andel ansatte som har fått opplæring i organisasjonens retningslinjer og prosedyrer mot korrupsjon. Etikk
SO4 Tiltak iverksatt som følge av korrupsjonstilfeller. Etikk
Offentlig politikk/lobbying
SO5 Offentlig politisk posisjonering, deltakelse i offentlig politikkutforming og lobbying.  
SO6 Samlet verdi av bidrag og gaver i form av penger, goder eller tjenester til politiske partier, politikere og beslektede institusjoner, fordelt etter land  
Konkurransehemmende aktiviteter
SO7 Samlet antall rettslige skritt som følge av konkurransehemmende aktiviteter, overtredelse av konkurranseregler og monopolvirksomhet, samt utfallet av disse rettslige skrittene. Ingen
Overholdelse
SO8 Verdi på bøter og antall ikke-økonomiske sanksjoner for manglende overholdelse av lover og regler.  
Samfunnsansvar: produktansvar 
Prestasjons-indikator Beskrivelse Rapportert Kryssreferanse / direkte svar
Forbrukernes helse og sikkerhet
PR1COMM

Prosedyrer for vurdering og forbedring av produktenes og tjenestenes helse- og sikkerhetsmessige påvirkning gjennom livssyklusen, og andel av viktige produkter og tjenester som omfattes av slike prosedyrer.

 
PR2 Samlet antall brudd på eller overtredelser av lover, regler og retningslinjer vedrørende helse- og sikkerhetsmessig påvirkning fra produkter og tjenester gjennom livssyklusen, fordelt etter type utfall.  
Merking av produkter og tjenester
PR3 Type produkt- og tjenesteinformasjon som kreves gjennom fastlagte prosedyrer, og andel av produkter og tjenester som er underlagt slike informasjonskrav.  
PR4 Samlet antall brudd på eller overtredelser av lover, regler og retningslinjer vedrørende informasjon og merking av produkter og tjenester, fordelt etter type utfall.  
PR5 Rutiner knyttet til kundetilfredshet, herunder resultater fra kundetilfredshetsundersøkelser.  
PR6 Programmer for overholdelse av lover, standarder og regler knyttet til markedskommunikasjon, herunder annonser, markedsføring og sponsoravtaler. Samfunnsansvar
Markedskommunikasjon
PR7 Samlet antall brudd på eller overtredelser av lover, regler og retningslinjer vedrørende markedskommunikasjon, herunder annonser, markedsføring og sponsoravtaler, fordelt etter type utfall. Ingen hendelser
Kundenes personvern
PR8 Samlet antall dokumenterte klager vedrørende overtredelser av kundenes personvern og tap av kundedata.  
Overholdelse
PR9 Verdi på bøter ved manglende overholdelse av lover og regler knyttet til anskaffelser og bruk av produkter og tjenester. Ingen hendelser