Konsernsjefen har ordet

Seks spørsmål til konsernsjefen

Konsernsjef Christian Berg er klar på at Hafslund vil bidra til at Norge kan oppfylle sine klimaforpliktelser. Men han synes lite om at det er så vanskelig å få tak i avfallet Hafslund har behov for.

1. Hva vil du trekke fram som den viktigste hendelsen i Hafslund i 2010?
2010 føyde seg inn i rekken av begivenhetsrike år for Hafslund. Vi hadde en tøff vinter både i starten og på slutten av året, med høyt strømforbruk og noen av de høyeste strømprisene vi har opplevd. Det var utfordrende for kundene våre og satte store deler av organisasjonen vår skikkelig på prøve. Jeg er svært tilfreds med hvordan vi greide å håndtere driften i et år med store utfordringer i markedet.

2. Hva var de største utfordringene i 2010?
Det har vært ulike typer utfordringer. Jeg har nevnt situasjonen i markedet, men også situasjonen på avfallsområdet og oppstarten av pelletsfabrikken på Averøya har vært krevende. Hafslund har de senere årene investert betydelig innenfor energiutnyttelse av avfall, men vi kan ikke drive lønnsomt uten å ha nok avfall – til riktig pris. Den dårlige tilgangen til avfall er bekymringsfull, ettersom vogntog på vogntog med norsk avfall går i skytteltrafikk til svenske forbrenningsanlegg, som har gunstigere rammevilkår enn oss. Når det gjelder pelletsfabrikken, har markedet svekket seg vesentlig siden vi startet byggingen. Vi har også hatt noen tekniske utfordringer der, som vi er godt i gang med å løse.

3. Hva tenker du i dag om klimasaken?
Jeg registrerer at det fra enkelte hold sås tvil om klimaendingene er menneskeskapt. Jeg ser imidlertid ikke noen grunn til at vi i Hafslund skal endre fokus. 2010 var det varmeste året som er registrert på kloden. Det er tankevekkende når vi nesten hver eneste dag hører om orkaner og flommer som tar menneskeliv og medfører store materielle ødeleggelser. EUs klimamål 20-20-20 står ved lag, og Hafslund vil bidra slik at Norge kan oppfylle sine forpliktelser.

4. Hafslund har solgt noen virksomheter i det siste. Har konsernet endret fokus?
Vi vil i fortsettelsen videreutvikle Hafslund som landets ledende integrerte energiselskap, med vekt på fornybar energi og hele verdikjeden fra produksjon til forbruk. Vi har de siste årene investert flere milliarder kroner i nye produksjonsanlegg for elektrisitet og varme, og vi har gjennomført betydelige oppgraderinger og utvidelser av strømnettet og fjernvarmenettet. I 2010 investerte vi for mer enn vi solgte for. Selskapene vi har solgt var en del av ventureporteføljen vår, hvor vi har et noe annet fokus enn på driftsselskapene. I 2010 solgte vi vår eierandel i programvareselskapet Elis og vårt heleide selskap Hafslund Fibernett, og i januar 2011 inngikk vi avtale om salg av aksjene våre i ferrosilisiumbedriften Fesil. Dette er selskaper som ikke er relatert til vår satsing innenfor fornybar energi.

5. Kan du si litt om hvordan Hafslund vil vokse videre?
Vi vil vokse så vel organisk som gjennom nye anlegg og oppkjøp. Et eksempel på det siste er oppkjøpet i to svenske strømsalgsselskaper, noe som viser at vi har et perspektiv også ut over landets grenser. Innenfor produksjon og nett er oppkjøp vanskeligere å få til, av ulike årsaker. Oppkjøpsbølgen ved årtusenskiftet har ikke gjentatt seg, og i dag er det svært få selskaper som er til salgs på vårt interesseområde. Men innenfor strømsalg ser vi fortsatt muligheter både i Norge og Norden for øvrig. Et felles nordisk sluttbrukermarked vil i så måte være forløsende.

6. Hvilke ambisjoner har Hafslund for 2011?
2010 og 2011 så langt har vært svært krevende både for kundene våre og for energibransjen. På nyåret fikk kundene en høyere strømregning enn vanlig, og bransjen måtte tenke nøye gjennom hva en mulig strømrasjonering innebærer. Det var det alvorlige bakteppet i starten av 2011. I fortsettelsen er det viktig at vi gjennomfører tiltak som styrker kunderelasjonene våre, både når det gjelder det vi leverer og servicen vi gir kundene. Samtidig må vi ta nye skritt som forsterker posisjonen vår som landets ledende selskap innenfor fornybar energi og energirelatert infrastruktur.