Ledelseserklæring

Ledelseserklæring vedrørende årsrapportens innhold:

Vi erklærer etter beste overbevisning at

  • konsernregnskapet for 2010 er utarbeidet i samsvar med IFRS som fastsatt av EU, med krav til tilleggsopplysninger som følger av regnskapsloven.
  • årsregnskapet for morselskapet for 2010 er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge.
  • regnskapsopplysningene gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet.
  • årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer foretakene står overfor.

Styret i Hafslund ASA
Oslo, 22. mars 2011

Birger Magnus, styreleder Hans Kristian Rød Ole Ertvaag Hanne Harlem
Tyra Marie Hetland Kristin Bjella Per Luneborg Per Orfjell
Maria Moræus Hanssen Susanne Jonsson Christian Berg, konsernsjef