Balanse Hafslund ASA

  31. desember
Millioner kroner Noter 2010 2009
 
Eiendeler      
Utsatt skattefordel 7 27 54
Sum immaterielle eiendeler   27 54
Sum varige driftsmidler 8 140 113
 
Aksjer i datterselskap, tilknyttet og felleskontrollert selskap 9 16 365 16 299
Andre langsiktige fordringer 4, 10 3 373 4 565
Sum finansielle eiendeler   19 738 20 864
Sum anleggsmidler   19 905 21 031
 
Kundefordringer og andre fordringer 11 3 731 1 925
Derivater   6  
Bank 17   270
Sum omløpsmidler   3 737 2 195
Sum eiendeler   23 642 23 226
 
Egenkapital og gjeld      
Innskutt egenkapital   4 350 4 350
Opptjent egenkapital   3 968 5 465
Sum egenkapital 18, 19 8 318 9 815
 
Avsetning for forpliktelser 4 55 127
Langsiktig gjeld 14, 15 10 836 10 166
Sum langsiktig gjeld og forpliktelser   10 891 10 293
 
Kortsiktig rentebærende gjeld 12 2 719 2 266
Leverandørgjeld   23 21
Avsatt konsernbidrag, utbytte 18 1 461 523
Annen kortsiktig gjeld 13 230 308
Sum kortsiktig gjeld   4 433 3 118
Sum egenkapital og gjeld   23 642 23 226

 

 

Styret i Hafslund ASA
Oslo, 22. mars 2011

Birger Magnus      Hans Kristian Rød      Ole Ertvaag      Hanne Harlem
styreleder

Tyra Marie Hetland      Kristin Bjella      Per Luneborg      Per Orfjell

Christian Berg      Maria Moræus Hanssen      Susanne Jonsson              
konsernsjef