Kontantstrømoppstilling Hafslund ASA

  01. januar – 31. desember
Millioner kroner Noter 2010 2009
 
Ordinært resultat før skatt   (9) 736
Avskrivninger og nedskrivninger 8 10 11
Andre resultatposter justert for likviditetseffekt   158 (10)
Inntektsført ikke mottatt konsernbidrag   (355) (927)
Endring arbeidskapital med mer   (79) (82)
Endring fordring konsernselskaper   (2 390) 669
Netto kontantstrøm fra driften   (2 665) 397
 
Investert i varige driftsmidler 8 (38) (26)
Investering i datterselskaper   (214) (150)
Salg av driftsmidler eller datterselskaper     39
Endring i langsiktige fordringer   1 192 (307)
Netto kontantstrøm investeringer   940 (444)
 
Endring rentebærende gjeld   1 123 (41)
Netto mottatt konsernbidrag   844 714
Endring andre langsiktige forpliktelser   (73) (21)
Utbetalt utbytte   (439) (439)
Netto kontantstrøm finansieringsaktiviteter   1 455 213
 
Netto endring bankbeholdning   (270) 166
Bank per 1. januar   270 104
Bank per 31. desember   (0) 270