Note 10 Andre langsiktige fordringer

Millioner kroner 2010-12-31 2009-12-31
Balanseført netto pensjonsmidler (se note 4)  23  18
Rentebærende lån og fordringer  34  1 231
Innskudd pensjonskasse  116  116
Lån konsernselskaper  3 200  3 200
Sum langsiktige fordringer  3 373  4 565