Note 13 Annen kortsiktig gjeld

Millioner kroner 2010-12-31 2009-12-31
Skyldig offentlig trekk 5 8
Påløpte renter 193 200
Annen ikke rentebærende gjeld 19 20
Gjeld til andre konsernselskaper 13 80
Sum annen kortsiktig gjeld 230 308