Note 14 Langsiktig gjeld

Millioner kroner Rente % per
2010-12-31
Rente % per
2009-12-31
Gjeld per
2010-12-31
Gjeld per
2009-12-31
 
Obligasjonslån fast rente  5,0-6,3  5,0-6,3  4 009  4 015
Obligasjonslån flytende rente  2,7-4,3  2,2-3,8  1 390  2 102
Andre lån  2,8-5,2  2,2-4,5  5 437  3 980
Sum langsiktig rentebærende gjeld      10 836  10 097
Andre lån       69
Sum langsiktig rentebærende gjeld      10 836  10 166

 

Markedsverdien på kort- og langsiktige lån utgjorde per 31. desember 2010 13 671 millioner kroner.      

Avdragsprofil langsiktig rentebærende gjeld Hafslund ASA
År 2011 2012 2013 2014 2015 Deretter Sum
Millioner kroner  710  1 056  1 815  1 909  1 909  3 437  10 836

 

Hafslund har en syndikert trekkfasilitet på 400 millioner euro med løpetid til 31. mai 2012.        
Långiver er et banksyndikat bestående av ni norske og internasjonale banker. Trekkfasiliteten        
benyttes som back-stop for løpende sertifikatlån og generell likviditetsreserve. Ved årsskiftet var 275        
millioner euro ubenyttet. Konsernet har videre tre bilaterale trekkfasiliteter på til sammen 1194        
millioner kroner. Ved årsskiftet var 1144 millioner kroner ubenyttet.         
I tillegg har konsernet kassekreditt i Nordea på 400 millioner kroner. Ved årsskiftet var 324         
millioner kroner ubenyttet.        
        
Hafslund har negativ pantsettelsesklausul i låneavtalene. Enkelte av avtalene har bestemmelser        
om at det ikke skal avhendes vesentlige eiendeler uten etter samtykke og eierskapsklausul         
som sier at over 50 prosent av selskapets aksjekapital skal eies av dagens eiere, eller aksjonærer         
som har en kredittrating på minimum A- (Standard & Poor) eller A3 (Moody's), eller har samtykke fra bankene.