Note 15 Nærstående parter

Det ble etablert nye obligasjonslån fra Oslo kommune i 2007 og 2008 på henholdsvis 500 millioner kroner og 740 millioner kroner. Lånene har ti års løpetid. Begge lånene ble tatt opp til markedsmessige betingelser og er børsnoterte. Norsk Tillitsmann er avtalemotpart. Som et ledd i å styrke bufferkapitalen i Oslo Pensjonsforsikring AS ga Oslo kommune i 2008 et ansvarlig lån på 1240 millioner kroner til Oslo Pensjonsforsikring AS i form av overdragelse av obligasjonene i de to ovennevnte lånene. Oslo Pensjonsforsikring AS er et livsforsikringsselskap som er heleid av Oslo kommune. Lånene inngår i Langsiktige lån, obligasjonslån fast rente i note 16 for konsernet.