Note 2 Store enkelttransaksjoner

Utviklingen i Norden går mot et felles nordisk sluttbrukermarked for strøm og flere aktører er i ferd med å posisjonere seg på tvers av de nordiske landegrensene.  Dette er bakgrunnen for etableringen i Sverige hvor Hafslund ASA kjøpte 49 prosent av aksjene Energibolaget i Sverige Holding AB (EBS) med virkning fra 1. juni 2010, og med opsjon til å kjøpe resterende aksjer i 2013. Aksjene ble overdratt til 131 mill. Hafslund ASA kjøpte også 100 prosent av aksjene i Göta Energi AB med virkning fra 30. juni 2010. Aksjene ble overdratt til en sum av 83 mill.

Hafslund ASA overførte aksjene i Hafslund Telekom AS som tingsinnskudd i Hafslund Venture II AS juli 2010. Aksjeinnskuddet ble overført med regnskapsmessig kontinuitet. Verdien på aksjeinnskuddet er vurdert med utgangspunkt i neddiskontert kontantstrøm som underbygger at virkelig verdi overstiger bokført verdi av aksjene. Bakgrunnen for overføringen var at Hafslund Venture II AS skulle overta driften av Hafslund Telekom AS.