Note 3 Lønn og andre personalkostnader

Millioner kroner 2010 2009
Lønn 105 115
Arbeidsgiveravgift 19 17
Pensjonskostnader (37) 30
Andre ytelser 7 13
Sum lønn og andre personalkostnader 94 175
 
Antall årsverk per 31.12.10 140 148