Note 4 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

 

Pensjonskostnad  
Millioner kroner 2010 2009
Ytelsesplaner:    
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 10 12
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsene 30 27
Avkastning av pensjonsmidler (30) (22)
Netto amortisering (45) 8
Arbeidsgiveravgift (5) 3
Pensjonskostnad ytelsesplaner (40) 28
 
Tilskuddsplaner:    
Arbeidsgivers tilskudd 3 2
Sum pensjonskostnader (37) 30
 
Pensjonsmidler- og forpliktelser    
Millioner kroner 2010-31-12 2009-31-12
Brutto pensjonsforpliktelser 750 743
Pensjonsmidler (491) (530)
Faktisk netto pensjonsforpliktelser 259 213
Ikke amortisert avvik fra plan/forutsetning (264) (137)
Arbeidsgiveravgift 37 33
Netto pensjonsforpliktelser (pensjonsmidler) 32 109
Balanseført netto pensjonsforpliktelser (55) (127)
Balanseført netto pensjonsmidler 23 18
 
  2010-31-12 2009-31-12
Netto pensjonsforpliktelse 1. januar 109 135
Pensjonskostnad i året (40) 28
Pensjonsutbetalinger og betaling av pensjonpremie (37) (54)
Netto pensjonsforpliktelse 31. desember 32 109
 
Forutsetninger 2010-31-12 2009-31-12
Forventet avkastning 5,40 % 5,60 %
Diskonteringsrente 4,00 % 4,40 %
Lønnsregulering 3,75 % 4,00 %
Pensjonsregulering 3,75 % 4,00 %

 

Antall ansatte omfattet av pensjonsordningen per desember 2010 er 117.