Note 5 Andre driftskostnader

Millioner kroner 2010 2009
Kjøp av tjenester 34 44
Husleie, strøm etc. 9 9
Salgs- og markedsføringskostnader 36 43
Nedskrivning aksjer i Pellets Holding AS 159  
Andre driftskostnader 107 108
Sum andre driftskostnader 345 204


Kostnadsført honorar til revisor i 2010 for Hafslund ASA utgjør 1,3 millioner kroner. Honoraret fordeler seg som følger:

  • Lovpålagt revisjon 0,8 millioner kroner
  • Andre tjenester utenfor revisjon 0,5 millioner kroner