Note 6 Resultat aksjeinvesteringer og netto finansposter

 

Millioner kroner 2010 2009
Utbytte 55 38
Gevinst ved salg av aksjer 2  
Resultat fra aksjeinvesteringer 57 38
 
Renteinntekter 1) 462 1 110
Rentekostnader (652)  (1 363)
Konsernbidrag 355 927
Andre finansinntekter/(finanskostnader) (1) 154
Netto finansposter 164 828

 

1) Renteinntekter for Hafslund ASA inkluderer konserninterne renter for årene 2010 og 2009
med henholdsvis 457 millioner kroner og 1108 millioner kroner.