Note 7 Skattekostnad

 

Millioner kroner 2010 2009
Resultat før skattekostnader (9) 736
Permanente forskjeller 107 (6)
Endring midlertidige forskjeller (95) (191)
Skattegrunnlag før anvendelse av fremførbart underskudd og konsernbidrag 3 539
Anvendelse av fremførbart underskudd (3) (211)
Konsernbidrag, skattefritt   (300)
Konsernbidrag skattemessig virkning 2008   (28)
Skattegrunnlag, betalbar skatt 0 0
     
Skattekostnad består av:    
Skatt av konsernbidrag-korreksjon 2008   7
Endring utsatt skatt 27 113
Skattekostnad 27 121
     
Avstemming av skattesats    
Resultat før skattekostnader (9) 736
Forventet skattekostnad etter nominell skattesats 28 % (3) 206
Skatteeffekt av skattefrie inntekter og ikke fradragsberettigete kostnader 29 (86)
Skattekostnad 27 121
Effektiv skatteprosent (305 %) 16 %

 

Endringen i effektiv skattesats skyldes hovedsakelig at kun 3 prosent av avkastningen på aksjeinvesteringer beskattes.

  2010-31-12 2009-31-12 2009-01-01 1)
Grunnlag utsatt skatt/utsatt skattefordel:      
Kortsiktige forskjeller (11) (3) (106)
Driftsmidler (97) (130) (198)
Påløpte pensjonsforpliktelser 13   (57) (78)
Fremførbart underskudd    (3) (214)
Grunnlag utsatt skatt/utsatt skattefordel (95) (193) (596)
Balanseført utsatt skattefordel (27) (54) (167)

 

1) Justert IB skyldes innfusjonering av døtre.