Note 8 Varige driftsmidler

 

Millioner kroner Maskiner,
utstyr, inventar
Tomter og
annen eiendom
Arbeid
under utførelse
Sum
Balanseført verdi per 31. desember 2008 27 81   108
 
Investeringer 21 4 26
Avgang (2) (10)   (12)
Årets avskrivninger (8) (3)   (11)
Balanseført verdi per 31. desember 2009 38 72 1 113
 
Anskaffelseskost 169 95 1 265
Akkumulerte av- og nedskrivninger (131) (22)   (152)
Balanseført verdi per 31. desember 2009 38 72 1 113
 
Investeringer 13 5 20 38
Avgang        
Årets avskrivninger (8) (2)   (10)
Balanseført verdi per 31. desember 2010 44 75 21 140
 
Anskaffelseskost 182 100 21 303
Akkumulerte av- og nedskrivninger (139) (25)   (164)
Balanseført verdi per 31. desember 2010 44 75 21 140
 
Avskrivningsprosent 3-33 0-5