Note 9 Aksjer i datterselskaper og andre selskaper

 

Millioner kroner Anskaffelses-
tidspunkt
Forretnings-
kontor
Eier-/stemme-
andel %
Andel bokført
egenkapital i selskap
per 2010-12-31
Bokført verdi
2010-12-31
Hafslund Venture AS 1986 Oslo 100 1 698 2 268
Sarp Kraftstasjoner AS 1987 Sarpsborg 100 113 61
Hafslund Nett AS 2009 Oslo 100 5 355 4 422
Hafslund Eiendom AS 2009 Oslo 100 640 662
Hafslund Strøm AS 2009 Oslo 100 1 646 1 348
Hafslund Fakturaservice AS 2009 Oslo 100 135 30
Hafslund Kundesenter AS 2009 Oslo 100 20 15
Hafslund Fjernvarme AS 2009 Oslo 100 1 189 3 073
Hafslund Pellets Holding AS 2009 Oslo 100 822  
Hafslund Miljøenergi AS 2009 Sarpsborg 100 510 335
Hafslund Produksjon AS 2009 Askim 100 995 3 076
Hafslund Driftssentral AS 2009 Oslo 100 190 722
Inforum AS 2009 Fredrikstad 100 15 10
Gøta Energi AB 2010 Kungälv 100 27 83
Sum aksjer i datterselskaper       13 355 16 105
Energibolaget i Sverige AB 2010 Haninge 49 59 131
Infratek ASA 2002 Oslo 43,3 311 129
Sum aksjer i datterselskaper,  tilknyttete og
felleskontrollerte selskaper
      13 726 16 365

 

Hafslund Pellets Holding AS eier Biowood Norway AS som har nedskrevet pelletsanlegget med 300 millioner kroner. Dette som en konsekvens av svake markedsforhold og redusert dekningsbidrag innen det europeiske pelletsmarkedet. Aksjene i Hafslund Pellets Holding er nedskrevet til kr 1 som følge av dette.

Se note 2 for beskrivelse av kjøp av Gøta Energi AB og Energibolaget i Sverige AB.