Resultat Hafslund ASA

  01. januar - 31. desember
Millioner kroner Noter 2010 2009
 
Driftsinntekter   220 260
 
Lønn og andre personalkostnader 3, 4 94 175
Ordinære avskrivninger og nedskrivninger 8 10 11
Andre driftskostnader 5 345 204
Driftskostnader   449 390
 
Driftsresultat   (230) (130)
       
Resultat aksjeinvesteringer 6 57 38
Netto finansposter 6 164 828
Finansielle poster   221 866
 
Ordinært resultat før skatt   (9) 736
       
Skattekostnad ordinært resultat 7 (27) (121)
       
Årsresultat   (36) 615
 
Disponeringer:      
Utbytte 18 1 461 438
Overført (fra)/til egenkapital   (1 497) 177