Balanse konsern

 

31. desember
Millioner kroner Noter 2010 2009
 
Eiendeler
Varige driftsmidler 6 18 557 18 809
Immaterielle eiendeler 7 2 389 2 282
Investeringer i tilknyttete og felleskontrollerte selskaper 8 430 439
Langsiktige fordringer 11 360 603
Langsiktige eiendeler   21 736 22 133
 
Varer   59 25
Kundefordringer og andre fordringer 9, 12 5 188 2 129
Derivater 3, 9 74 41
Finansielle eiendeler 9, 10 2 327 4 258
Betalingsmidler 9, 13 211 311
Kortsiktige eiendeler   7 859 6 764
Sum eiendeler   29 595 28 897
 
Egenkapital og gjeld      
Innskutt egenkapital 14 4 275 4 275
Opptjent egenkapital   6 184 6 868
Ikke-kontrollerende eierinteresser   5 11
Egenkapital   10 464 11 154
 
Lån 9, 16 10 259 9 805
Utsatt skatt 17 2 971 2 951
Pensjoner og liknende forpliktelser 18, 25 57 316
Langsiktig gjeld   13 287 13 072
 
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 9, 15 1 917 1 711
Derivater 3, 9 2 53
Betalbar skatt 23 525 166
Lån 9, 16 3 400 2 741
Kortsiktig gjeld   5 844 4 671
Sum gjeld   19 131 17 743
Sum gjeld og egenkapital   29 595 28 897

 

Styret i Hafslund ASA
Oslo, 22. mars 2011

Birger Magnus, styreleder, Hans Kristian Rød, Ole Ertvaag, Hanne Harlem

Tyra Marie Hetland, Kristin Bjella, Per Luneborg, Per Orfjell, Christian Berg, konsernsjef

Maria Moræus Hanssen, Susanne Jonsson

Note 1 til 28 er en integrert del av konsernregnskapet.