Endring i konsernets egenkapital

 

Millioner kroner Noter Aksje-
kapital
Overkurs-
fond
Annen
innskutt egen-
kapital
Fond 1) Omregnings-
differanser
Opptjent
egen-kapital
Egenkapital
til mor-
selskapets
aksjonærer
Ikke-
kontrol- lerende eier-
interesser
Total
egen-
kapital
Egenkapital per 1. januar 2009   195   4 080 76   1 013   9   6 987 12 360 170 12 530
Årets resultat             202 202  (4) 198
Utvidet resultat          (957)  (5)    (962)    (962)
Årets totalresultat          (957)  (5)  202  (760)  (4)  (764)
Transaksjoner med eierne:                    
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser                  (154)  (154)
Endring egne aksjer 2) 14              (1)  (1)    (1)
Utdelt ordinært utbytte for 2008              (438)  (438)    (438)
Andre egenkapitaleffekter              (19)  (19)    (19)
Egenkapital per 31. desember 2009   195   4 080 76   56   4   6 731 11 142 11 11 154
Årets resultat              (393)  (393)  1  (392)
Utvidet resultat         136   11     147     147
Årets totalresultat         136   11    (393)  (246)  1  (245)
Transaksjoner med eierne:                    
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser                  (7)  (7)
Utdelt ordinært utbytte for 2009              (439)  (439)    (439)
Andre egenkapitaleffekter              1  1    1
Egenkapital per 31. desember 2010   195   4 080 76   192   15   5 900 10 458 5 10 464

 

1) Fondet inneholder netto verdiøkning i virkelig verdi for finansielle instrumenter klassifisert som tilgjengelig for salg, inntil investering avhendes eller hvor det fastslås at investeringen ikke har verdi utover balanseført kostpris.
2) Det vises til note 14 vedrørende beholdning av egne Hafslund-aksjer.

Styret har foreslått et utbytte på 7,50 kroner per aksje for regnskapsåret 2010, hvorav 5,00 kroner per aksje er en ekstraordinær utbetaling. Tilsvarende tall for 2009 var 2,25 kroner per aksje.


Note 1 til 28 er en integrert del av konsernregnskapet.