Kontantstrømoppstilling konsern

 

  01. januar - 31. desember
Millioner kroner Noter 2010 2009
       
Kontantstrøm fra driften 24  1 250  2 881
Betalte renter   (536) (627)
Betalte skatter   (149) (375)
Netto kontantstrøm fra driften   565 1 879
       
Drifts- og ekspansjonsinvesteringer 6, 7 (1 646) (1 653)
Salg varige driftsmidler   5 43
Kjøp aksjer   (501) (658)
Salg aksjer   611 631
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter   (1 531) (1 636)
       
Endring rentebærende fordringer   226 (99)
Opptak lån   7 158 6 755
Nedbetaling av lån   (6 107) (6 867)
Utbytte og kjøp/salg egne aksjer    (439) (439)
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter   838 (650)
       
Endring i betalingsmidler   (128) (407)
       
Betalingsmidler per 1. januar   311 681
Valutagevinst/(tap) betalingsmidler   28 37
Betalingsmidler per 31. desember 9, 13 211 311

 

 

Note 1 til 28 er en integrert del av konsernregnskapet.