Note 10 Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg består av konsernets investering i Renewable Energy Corporation ASA. Balanseført verdi reflekterer virkelig verdi basert på børskurs ved årsslutt på kr 17,79 per aksje. Investeringen ble 19. november 2008 reklassifisert fra kategorien ”finansielle eiendeler frivillig klassifisert til virkelig verdi” til kategorien ”finansielle eiendeler tilgjengelig for salg”.  Verdiendringer etter tidspunkt for reklassifisering regnskapsføres mot utvidet resultat, med unntak av ved vesentlig eller varig fall i børskurs. I 2010 er driftsresultatet belastet med 1 991 millioner kroner i verdireduksjon samt tap ved salg av aksjer. Fremtidige verdiendringer registreres gjennom utvidet resultat, med unntak av verdifall utover børskurs per 30. juni 2010 på kr 15,61 som vil bli belastet driftsresultatet.

Millioner kroner 2010 2009
Balanseført verdi 1. januar 3 432 4 542
Tilgang 464 624
Avgang 459 632
Realisert (tap)/gevinst ført over resultat  (1 991)  (137)
Netto urealisert (tap)/gevinst ført direkte mot egenkapitalen 138  (965)
Balanseført verdi 31. desember 1 584 3 432

 

Konsernet resultatførte et tap på 97 millioner kroner i 2010 knyttet til salg av 26 millioner aksjer i Renewable Energy Corporation ASA. Salget av aksjene innebærer en reduksjon i eierandel på 2,6 prosentpoeng. Tilsvarende resultatførte konsernet i 2009 et tap på 137 millioner kroner knyttet til salg av 18 millioner aksjer i Renewable Energy Corporation ASA, som innebar en reduksjon i eierandel på 2,7 prosentpoeng.