Note 11 Langsiktige fordringer

Millioner kroner 2010-12-31 2009-12-31
Rentebærende lån og fordringer 232 468
Innskudd pensjonskasse 116 116
Annet 12 19
Sum langsiktige fordringer 360 603

 

Alle langsiktige fordringer forfaller senere enn 1 år etter balansedagen. Virkelig verdi av langsiktige fordringer tilsvarer balanseført verdi.