Note 12 Kundefordringer og andre fordringer

Millioner kroner 2010-12-31 2009-12-31
Kundefordringer  1 092 830
Avsetning til dekning av tap  (15) (16)
Kundefordringer netto  1 077 814
Opptjente, ikke fakturerte inntekter  2 131 987
Rentebærende fordringer 20  
Fordring ved salg av Hafslund Fibernett AS  1 377  
Andre fordringer 583 328
Sum kundefordringer og andre fordringer 5 188 2 129

 

Virkelig verdi av kundefordringer og andre fordringer tilsvarer balanseført verdi. Den maksimale eksponering for kredittrisiko på rapporteringstidspunktet er virkelig verdi av fordringer angitt ovenfor. Se for øvrig note 3 for nærmere beskrivelse.