Note 13 Betalingsmidler

Millioner kroner 2010-12-31 2009-12-31
Betalingsmidler innenfor konsernkonto   270
Betalingsmidler utenfor konsernkonto 211 41
Sum betalingsmidler 211 311

 

Av bankinnskudd på 211 millioner kroner utgjør 37 millioner kroner sikkerhetsstillelse knyttet til krafthandelsvirksomheten. Konsernet har to konsernkontosystemer, ett i DnB NOR og ett i Nordea. Et konsernkontosystem innebærer solidaransvar for deltakende selskaper. Hafslund ASAs kontoer utgjør eneste mellomværende med bankene, mens innskudd og trekk på datterselskapenes kontoer er interne mellomværende med Hafslund ASA. Deltakende selskaper i konsernkontosystemene har et solidarisk selvskyldneransvar for samlet trekk i de to konsernkontosystemene begrenset oppad til 400 millioner kroner, som er samlet trekkramme.