Note 14 Aksjekapital og overkurs

Aksjekapitalen i Hafslund ASA per 31. desember består av følgende aksjeklasser:

Millioner kroner A-aksjer B-aksjer Sum aksjer Overkurs Sum
Per 31. desember 2009 115 80 195 4 080 4 275
Per 31. desember 2010 115 80 195 4 080 4 275

 

Aksjenes pålydende er kr 1,-. Det er ingen utestående aksjeopsjoner. B-aksjene gir ikke stemmerett. For øvrig gir hver aksje samme rett i selskapet. Hafslund har per 31. desember 2010 en beholdning på 451 161 B-aksjer (2009: 451 161 B-aksjer).

De største aksjonærene i Hafslund ASA per 31. desember 2010 var:

(i tusen aksjer) A-aksjer B-aksjer Sum Eierandel Stemmeandel
Oslo kommune 67 525 37 343 104 868 53,7 % 58,5 %
Fortum Forvaltning AS 37 853 28 706 66 559 34,1 % 32,8 %
Østfold Energi AS 5 201 4 5 205 2,7 % 4,5 %
Odin Norden   2 452 2 452 1,3 %  
Sum > 1 % eierandel 110 579 68 505 179 084 91,8 % 95,8 %
Sum øvrige 4 849 11 253 16 102 8,2 % 4,2 %
Totalt antall aksjer 115 428 79 758 195 186 100,0 % 100,0 %