Note 15 Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld

Millioner kroner 2010-12-31 2009-12-31
Leverandørgjeld 464 478
Skyldige offentlig trekk 271 392
Påløpte rentekostnader 193 200
Påløpte kostnader 636 499
Øvrige forpliktelser 353 142
Sum leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 1 917 1 711