Note 16 Lån

Millioner kroner 2010-12-31 2009-12-31
Langsiktige lån
Obligasjonslån fast rente  4 138  4 142
Obligasjonslån flytende rente  1 013  1 653
Andre lån  5 108  4 010
Sum langsiktige lån  10 259  9 805
 
Kortsiktige lån    
Obligasjonslån flytende rente  383  462
Sertifikatlån  1 581  2 268
Andre lån  1 436  11
Sum kortsiktige lån  3 400  2 741
Sum lån  13 659  12 546

 

Alle lån med opptakstid før 1. januar 2010 er balanseført til virkelig verdi som er beregnet ved å neddiskontere lånenes kontantstrømmer. Virkelig verdi inkluderer ikke påløpte renter. Som diskonteringssats er rentekurven for norske swaprenter pluss Hafslunds kredittspreader benyttet. Fra og med 1. januar 2010 blir nye lån vurdert til amortisert kost, dette utgjorde 4380 millioner kroner ved årsskiftet.

Nominelt beløp per 31. desember 2010 er 13 535 millioner kroner. Tilsvarende beløp per 31. desember 2009 var 12 370 millioner kroner.

Følgende kredittspreader er benyttet:

Kredittspread (basispunkter)
Løpetid (år) 2010-12-31 2009-12-31
0,25 17 10
0,5 17 10
1 14 10
2 67 40
3 95 53
4 108 67
5 120 80
6 125 83
7 130 85
8 133 87
9 137 89
10 140 90

 

Endringen i kredittspreader i løpet av 2010 utgjør isolert sett en reduksjon i låneporteføljens virkelige verdi på 49 millioner kroner. Tilsvarende endring i 2009 var en økning på 147 millioner kroner.
 

Konsernets lån er eksponert for renteendringer i markedet basert på følgende løpetid for renten på lånene:

  2010-12-31 2009-12-31
0-6 måneder  9 533  8 397
1-3 år  351  362
Over 3 år  3 775  3 788
Sum lån  13 659  12 546

 

Hafslund har en syndikert trekkfasilitet på 400 millioner euro med løpetid til 31. mai 2012. Långiver er et banksyndikat bestående av ni norske og internasjonale banker. Trekkfasiliteten benyttes som back-stop for løpende sertifikatlån og generell likviditetsreserve. Ved årsskiftet var 275 millioner euro ubenyttet. Konsernet har videre tre bilaterale trekkfasiliteter på til sammen 1194  millioner kroner. Ved årsskiftet var 1144 millioner kroner ubenyttet.  I tillegg har konsernet kassekreditt i Nordea på 400 millioner kroner. Ved årsskiftet var 324 millioner kroner ubenyttet. 

Hafslund har negativ pantsettelsesklausul i låneavtalene. Enkelte av avtalene har bestemmelser om at det ikke skal avhendes vesentlige eiendeler uten etter samtykke og eierskapsklausul som sier at over 50 prosent av selskapets aksjekapital skal eies av dagens eiere, eller aksjonærer som har en kredittrating på minimum A- (Standard & Poor) eller A3 (Moody's), eller har samtykke fra bankene.

Forfallsprofil rentebærende lån:

  2010-12-31 2009-12-31
0-6 mnd  3 072  1 943
6-12 mnd  328  801
1-3 år  2 892  4 164
4-5 år  3 546  2 756
Over 5 år  3 820  2 882
Sum lån  13 659  12 546