Note 17 Utsatt skatt

Utsatt skatt nettoføres i balansen når konsernet har en juridisk rett til å motregne utsatt skattefordel mot utsatt skatt. Følgende beløp er blitt nettoført (millioner kroner):

Millioner kroner 2010-12-31 2009-12-31
Utsatt skattefordel som reverseres senere enn 12 måneder 104 237
Utsatt skattefordel som reverseres innen 12 måneder 21  
Sum utsatt skattefordel 125 237
Utsatt skatt som reverseres senere enn 12 måneder 3 096 3 188
Sum utsatt skatt 3 096 3 188
Sum utsatt skatt – netto 2 971 2 951
 
  2010 2009
Endring i balanseført utsatt skatt    
Balanseført verdi 1. januar 2 951 2 818
Resultatført i perioden 22 125
Ført mot egenkapitalen i perioden  (2) 8
Balanseført verdi per 31. desember 2 971 2 951

 

Millioner kroner  
Utsatt skatt     Driftsmidler Kortsiktige forskjeller Sum
 
Per 31. desember 2008     3 002   12   3 014  
Resultatført i perioden     (26)   (20)   (46)  
Ført mot egenkapitalen i perioden       8   8  
Per 31. desember 2009     2 976   0   2 976  
Resultatført i perioden     26   (21)   5  
Ført mot egenkapitalen i perioden     (2)     (2)  
Per 31. desember 2010     3 000   (21)   2 979  
 
           
  Pensjoner Lån og forpliktelser Annet Framførbart underskudd Sum
 
Per 31. desember 2008 (99)  (39)   (28)   (30)  (196)  
Resultatført i perioden 20   13   128   10   171  
Per 31. desember 2009 (79)   (26)   100   (20)  (25)  
Resultatført i perioden 64   (60)   (4)   17   17  
Salg og oppkjøp datterselskaper          
Per 31. desember 2010 (15)   (86)   96   (3)   (8)  

Utsatt skattefordel knyttet til fremførbart underskudd er balanseført i den grad det er sannsynlig at konsernet kan anvende dette mot framtidig skattepliktig overskudd. Konsernet har balanseført utsatt skattefordel knyttet til skattemessig framførbart underskudd i sin helhet.