Note 18 Pensjonskostnader, -forpliktelser og -midler

Selskapene i konsernet har ulike pensjonsordninger organisert i pensjonskasser og forsikringsselskaper. Pensjonsordningene er generelt finansiert gjennom innbetalinger fra selskapene, som hovedsakelig fastsettes på basis av aktuarberegninger. Konsernet har både innskuddsplaner og ytelsesplaner. I henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon er det etablert avtaler om innskuddspensjon med virkning fra 1. juli 2006 i alle selskaper som ikke har hatt kollektive pensjonsordninger for ansatte. Fra 1. januar 2010 har de fleste selskapene tegnet uførepensjonsforsikring for ansatte med innskuddspensjon. 541 ansatte var dekket gjennom ytelsesplaner i Hafslunds to pensjonskasser per 31. desember 2010. I tillegg utbetalte pensjonskassene pensjon til i alt 1125 personer. Utover dette har konsernet innskuddsplaner i ulike forsikringsselskaper. Hafslund endret pensjonsordningene fra 1. januar 2007. Dette innebærer at pensjonskassene ble stengt for opptak av nye medlemmer. Samtidig ble innskuddsplaner for nyansatte innført. De fleste ansatte er omfattet av avtalefestet ordning for førtidspensjonering som er en ytelsesbasert pensjonsplan som ligger under LO-NHO-ordningen om avtalefestet pensjon (AFP).

Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi ved utgangen av året. Pensjonsforpliktelsene (netto nåverdi av pensjonsytelsen opptjent på balansedagen justert for framtidige lønnsøkninger) er vurdert etter beste estimat basert på forutsetninger per balansedagen. De aktuarielle beregningene av pensjonsforpliktelsene er utført av uavhengig aktuar. Forutsetningene for lønnsøkninger, økning i pensjonsutbetalinger og G-regulering er testet mot historiske observasjoner, inngåtte tariffavtaler og forholdet mellom enkelte forutsetninger.

Ansatte som slutter før pensjonsalder, mottar fripolise. Hafslunds pensjonskasser forvalter fripolisene som knytter seg til opptjente rettigheter i kommunale ytelsesplaner. Hafslund er økonomisk forpliktet til å justere fripolisene i takt med økningen i folketrygdens grunnbeløp. Fra tidspunktet for utstedelse av fripoliser opptjent i andre ytelsesplaner, er Hafslund fritatt for ytterligere forpliktelser overfor den ansatte som fripolisen gjelder for. Midler og forpliktelser verdsettes på tidspunktet for utstedelse av fripolisene og skilles ut fra pensjonsforpliktelser og midler.

Millioner kroner 2010-31-12 2009-31-12
Balanseført forpliktelse:
Nåverdi av opptjent pensjonsforpliktelser for ytelsesplaner i fondsbaserte ordninger  2 091  2 106
Virkelig verdi på pensjonsmidler  (1 563)  (1 644)
Faktisk netto pensjonsforpliktelse for ytelsesplaner i fondsbaserte ordninger  528  462
Nåverdi av forpliktelse for ikke fondsbaserte ordninger  332  262
Ikke resultatførte estimatavvik  (907)  (496)
Arbeidsgiveravgift  104  88
Netto pensjonsforpliktelse i balansen (inkl arbeidsgiveravgift)  57  316
 
Endringene i den ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen i løpet av året:    
Pensjonsforpliktelse per 1. januar (ekskl. arbeidsgiveravgift)  2 367  2 377
Nåverdien av årets pensjonsopptjening  42  48
Rentekostnad  89  85
Estimatendringer  201  (43)
Utbetalte ytelser  (104)  (100)
Forpliktelser ved planendring og oppkjøp  (172)  
Pensjonsforpliktelse per 31. desember (ekskl. arbeidsgiveravgift)  2 423  2 367
 
Endring i pensjonsmidlenes virkelig verdi:
Virkelig verdi på pensjonsmidler per 1. januar 1 644  1 502
Forventet avkastning på pensjonsmidlene 92  72
Estimatendringer  (188)  44
Totalt tilskudd 104  107
Totale utbetalinger fra fond  (89)  (81)
Pensjonsmidler ved oppkjøp
Virkelig verdi på pensjonsmidler per 31. desember  1 563  1 644

 

Minste pensjonsforpliktelse, som er netto nåverdi av pensjonsforpliktelsen basert på nåværende pensjonsgivende inntekt opptjent på balansedagen, var 31. desember 2010 og 2009 henholdsvis 1987 millioner kroner og 1932 millioner kroner. Forventet innbetaling i 2010 utgjør 122 millioner kroner.

Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn: 2010 2009
Diskonteringsrente 4,00 % 4,40 %
Forventet avkastning på pensjonsmidler 5,40 % 5,60 %
Årlig lønnsvekst 3,75 % 4,00 %
G-regulering 3,75 % 4,00 %
Regulering av løpende pensjon 3,00 % 4,00 %

 

Demografiske forutsetninger som er lagt til grunn ved beregningene, er basert på uføregrunnlaget IR73 omregnet til intensitetsmetode og det dynamiske dødelighetsgrunnlaget GAP07 utviklet av GablerWassum AS.

Forventet langsiktig avkastning på pensjonsmidlene er basert på en estimert statsobligasjonsrente per 31. desember, justert for avkastningsforskjeller for ulike investeringskategorier som pensjonsmidlene er plassert i. Den forventete langsiktige avkastningen er basert på langsiktig historisk avkastning. Faktisk avkastning på pensjonsmidlene i 2010 var 70 millioner kroner (70 millioner kroner i 2009).

Millioner kroner 2010 2009
Årets pensjonsopptjening 42 48
Rentekostnad 89 85
Forventet avkastning på pensjonsmidlene  (92)  (73)
Amortisering av forpliktelse ved planendring  (172)  
Amortisering av estimeringstap/(gevinst) 25 33
Arbeidsgiveravgift  (18) 8
Medlemsinnskudd    
Pensjonskostnad ytelsesplaner  (126)  101
     
Pensjonskostnad tilskuddsplaner 15  15
Totale pensjonskostnader  (111)  116

 

Pensjonsmidlene er investert i obligasjoner og pengemarkedsplasseringer utstedt av den norske stat, norske kommuner, finansinstitusjoner og foretak. Obligasjoner i utenlandsk valuta er valutasikret. Investeringene i aksjer er begrenset til 35 prosent av totale pensjonsmidler. Det er investert i både norske og utenlandske aksjer. Estimatavviket er fordelt forholdsmessig mellom de enkelte aktivaklasser.

Millioner kroner 2010-31-12 2009-31-12
Egenkapitalinstrumenter 516 33 % 402 24 %
Rentebærende instrumenter 985 63 % 1 161 71 %
Annet 63 4 % 81 5 %
Virkelig verdi pensjonsmidler 1 563 100 % 1 644 100 %