Note 19 Andre (tap)/gevinster netto

Millioner kroner 2010 2009
Andre finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi over resultat
Verdiendring aksjer  (26)  (109)
Mottatt utbytte  60  2
Andre finansinntekter  63  49
     
Derivater    
Renteswapper – lån  24  (12)
Valutaterminkontrakter  13  66
Opsjoner  (6)  37
Terminkontrakter  36  14
     
Salg finansielle eiendeler    
Gevinst salg aksjer  893  
Sum andre (tap)/gevinster netto  1 058  48