Note 20 Andre driftskostnader

 

Millioner kroner 2010 2009
Vedlikeholdskostnader 670 641
Kjøp av tjenester 132 142
Husleie, strøm etc. 168 145
Salgs- og markedsføringskostnader 124 91
Annet 477 399
Sum andre driftskostnader 1 571 1 418

 

Det er i 2010 for konsernet regnskapsført honorar til revisor på 7,8 millioner kroner (7,4 millioner kroner i 2009). Honoraret fordeler seg på lovpålagt revisjon med 5,1 millioner kroner, andre attestasjonstjenester med 0,5 millioner kroner, skatterådgivning med 1,7 millioner kroner og andre tjenester utenfor revisjon med 0,5 millioner kroner.