Note 21 Lønnskostnader

 

Millioner kroner 2010 2009
Lønn 554 511
Arbeidsgiveravgift 93 81
Pensjonskostnader – ytelsesplaner  (126) 101
Pensjonskostnader – tilskuddsplaner 15 15
Andre ytelser 46 64
Sum lønn og andre personalkostnader 582 772

 

Godtgjørelse til ledende ansatte

Tusen kroner 2010 2009
Lønn og andre kortsiktige ytelser til ledende ansatte 22 540 18 243
Opptjente pensjonsrettigheter 2 861 3 380
Styrehonorar 2 157 1 858
Sum godtgjørelse til ledende ansatte 27 558 23 481

 

Tusen kroner 2010-31-12 2009-31-12
Lån til ledende ansatte 3 060 3 226

Antall ansatte i konsernet er 1123.