Note 23 Skattekostnad

 

Millioner kroner 2010 2009
Betalbar skatt 525 212
Utsatt skatt  48 123
Sum skattekostnad 573 335

 

Skatten på resultat før skatt avviker fra det beløpet som hadde framkommet dersom nominell skattesats hadde vært benyttet. Differansen er forklart som følger:

Millioner kroner 2010 2009
Resultat før skattekostnad inkl. avhendet virksomhet 182 533
Skatt beregnet med nominell skattesats (28 %)  (51)  (149)
Endring tidligere års likning  7  55
Grunnrenteskatt  (257)  (165)
Salg og verdiendring aksjer  (280)  (79)
Permanente forskjeller  9  3
Endring vurdering utsatt skattefordel    (14)
Resultat tilknyttete selskap  13  14
Nedskrivninger goodwill  (14)  
Sum skattekostnad  (573)  (335)
 
Effektiv skattesats 315 % 63 %

 

Endring i effektiv skattesats skyldes hovedsakelig at kun 3 prosent av avkastningen på aksjeinvesteringer beskattes, samt belastning av grunnrenteskatt. Konsernet har i 2009 resultatført endringer i tidligere års likning i henhold til endringsvedtak knyttet til Hatros I og Hafslund Venture, se note 25.