Note 24 Kontantstrøm fra driften

 

Millioner kroner 2010 2009
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 1 923 2 076
Justeringer for:    
  - resultat salg driftsmidler & virksomhet (870) (27)
 -  resultat investering i Renewable Energy Corporation ASA 1 991 137
  - resultat finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat (145) 2
  - andre ikke likviditetsposter 6 (11)
 
Endringer i arbeidskapital:    
 - varer (34) 89
 - kundefordringer og andre fordringer (1 379) 348
 - leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld (241) 267
Kontantstrøm fra driften 1 250 2 881