Note 25 Betingete utfall

Omtvistete skattesaker

Skattemessig gevinst ved realisasjon av konvertible obligasjoner i Renewable Energy Corporation ASA
Saken gjelder ligningen til Hafslund Venture AS for inntektsåret 2006, vedrørende skattemessige konsekvenser ved utøvelse av tegningsretter knyttet til konvertible obligasjoner i Renewable Energy Corporation ASA (REC). Obligasjonene ble ervervet i perioden 2005 – 2006, med en samlet kostpris på 494 millioner kroner. Ved konverteringen i mars 2006 mottok Hafslund Venture AS i alt 32 604 060 aksjer i REC. Skattemessig la Hafslund til grunn en dekomponering slik at den delen av gevinsten som knyttet seg til obligasjonsdelen, ble ansett som skattepliktig, mens gevinsten knyttet til tegningsrettene ble ansett som skattefri inntekt fra finansielt instrument etter fritaksmetoden i skatteloven § 2-38. Hafslund la til grunn at nevnte gevinst i det alt vesentlige var skattefri og at en mindre del av gevinsten, 15,3 millioner kroner, ble ansett som gevinst på fordringselementet og oppgitt til beskatning. Sentralskattekontoret for storbedrifter (Sfs) la til grunn i sitt endringsvedtak at gevinsten er skattepliktig i sin helhet da fordringsdelen må anses å være det dominerende elementet. Partene i saken er enige om at aksjenes verdi ved konverteringen var 65 kroner per aksje, slik at verdien av aksjene dermed var 2 119 millioner kroner på realisasjonstidspunktet. Gevinsten ved utøvelse av tegningsrettene ble dermed 1 625 millioner kroner.  I tingretten tapte Hafslund både det prinsipale synet knyttet til at gevinsten skal dekomponeres i en fordring/lånedel og en tegningsrettsdel, og det subsidiære synet om at de konvertible lånene bør beskattes ut fra et vesentlighetssyn (etter hva de ligner mest på.)  Hafslund anket tingrettens dom til Lagmannsretten og dom ble avsagt 11. mars 2011. Hafslund tapte også her det prinsipale og det subsidiære synet med hensyn til beskatning. Dommen ble avsagt under dissens 3-2. Hafslund har besluttet å anke saken til Høyesterett og ankefristen er 10. april 2011.

Skatt på gevinst ved salg av aksjer
Som et ledd i konsernets strategi for å profesjonalisere eiendomsdriften, samt ytterligere rendyrke netteierfunksjonen, gjennomførte Hafslund konsernet i 2006 og 2007 utfisjonering av en rekke eiendommer fra Hafslund Nett AS. Samlet omfattet dette 58 eiendommer som ble overført til i alt 11 eiendomsselskaper organisert som en del av konsernets eiendomsvirksomhet. I 2006 og 2007 ble aksjene i to av selskapene solgt (Hatros I AS og Hatros II AS). Hafslund anså salgene av aksjene som skattefrie etter fritaksmetoden. I juni 2009 mottok selskapet kontorvedtak fra Sentralskattekontoret for Storbedrifter (Sfs) om at den skattefrie fisjonen og senere salget av aksjene i Hatros I AS i 2006 rammes av den ulovfestede gjennomskjæringsregelen. Ny ligning for 2006 med skatt på 95 millioner kroner er mottatt og betalt. Hafslund er uenig i endringsvedtaket, da transaksjonen har forretningsmessige motiv i tråd med formålet bak både fisjonsreglene og fritaksmetoden, og har derfor klaget vedtaket inn for Skatteklagenemnden. Saken er fortsatt ikke behandlet i Skatteklagenemnden. Hafslund har også fått varsel om at Sfs også vurderer å endre ligningen vedrørende salget av aksjene i Hatros II AS i 2007 og en eventuell skatt knyttet til dette salget utgjør 172 millioner kroner.

Hafslund har samlet kostnadsført 545 millioner kroner i skatt for de omtvistede skattesakene knyttet til realisasjon av konvertible obligasjoner i REC og salg av aksjene i Hatros I AS og Hatros II AS.

Andre krav

Mulig reguleringsansvar pensjonsforpliktelser
Saken gjelder premiekrav fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP), vedrørende regulering av pensjonsforpliktelser knyttet til ca 600 tidligere ansatte/pensjonister i 10 ulike nettselskaper.  Aktuarberegninger viser at reguleringskravet tilsvarer en netto pensjonsforpliktelse på 181 millioner kroner ved utgangen av 2010. Kravene er knyttet til pensjoner omfattet av kollektive pensjonsforsikringsavtaler som er sagt opp overfor KLP i perioden 1992 til 2003.  Hafslund har overfor KLP avvist kravet. Dette er dels begrunnet i at Hafslund er feil adressat for kravet, da Hafslund ikke har overtatt slike forpliktelser fra de tidligere nettselskapene. Videre er avvisningen begrunnet i at forsikringsforholdene med KLP er avsluttet og at KLP gjennom fast praksis og konkludent atferd selv har påtatt seg reguleringsansvaret.

I 2008 ble kravet fra KLP overført til Sikringsordningen som er etablert under Overføringsavtalen (for offentlige pensjonsordninger) for å dekke pensjonsforpliktelser hvor arbeidsgiver er opphørt eller hvor det av annen grunn ikke betales inn premie. Sikringsordningen tok ut søksmål mot Hafslund i juni 2009 vedrørende reguleringspremie for årene 2005 til 2008. I oktober 2010 var saken oppe for Oslo Tingrett som konkluderte med at det ikke er hjemmel for Sikringsordningens regresskrav og fullt ut frifant Hafslund i søksmålet. Sikringsordningen har anket avgjørelsen inn for Borgarting Lagmannsrett. Som følge av at dommen ikke er rettskraftig, er det regnskapsmessig foretatt en skjønnsmessig avsetning ved utgangen av 2010. Avsetningen er inkludert i pensjoner og liknende forpliktelser.