Note 26 Transaksjoner med nærstående parter

Oslo kommune eier per 31. desember 2010 53,7 prosent av aksjene i Hafslund ASA. Hafslund ASA eier per 31. desember 2010 43,3 prosent av Infratek ASA. Hafslund både selger og kjøper  varer og tjenester med de nærstående partene Oslo kommune og Infratek ASA. Alle transaksjoner mellom partene er basert på markedsmessige betingelser. Fordringer på nærstående parter kommer hovedsakelig fra salg av varer og tjenester. Leverandørgjeld til nærstående parter kommer hovedsakelig fra kjøp av varer og tjenester. 

Millioner kroner Oslo kommune Infratek ASA
Resultat:  
  2010 2009 2010 2009
Salg av varer og tjenester  320  230  40  
Kjøp av varer og tjenester  110  91  480  638
 
Balanse:  
  2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31
Fordringer  87  62  3  
Leverandørgjeld  17  13  64  50

 

Lån
Det ble etablert nye obligasjonslån fra Oslo kommune i 2007 og 2008 på henholdsvis 500 millioner kroner og 740 millioner kroner. Lånene har ti års løpetid. Begge lånene ble tatt opp til markedsmessige betingelser og er børsnoterte. Norsk Tillitsmann er avtalemotpart. Som et ledd i å styrke bufferkapitalen i Oslo Pensjonsforsikring AS ga Oslo kommune i 2008 et ansvarlig lån på 1240 millioner kroner til Oslo Pensjonsforsikring AS i form av overdragelse av obligasjonene i de to ovennevnte lånene. Oslo Pensjonsforsikring AS er et livsforsikringsselskap som er heleid av Oslo kommune. Lånene inngår i Langsiktige lån, obligasjonslån fast rente i note 16.

Utlån

Lån til nærstående selskaper: 2010 2009
Balanseført verdi 1. januar 129 73
Lån innvilget i 2010 9 64
Lån tilbakebetalt i 2010  (22) (15)
Renteinntekter 9 10
Mottatte renter  (2)  (3)
Balanseført verdi 31. desember 123 129

 

Hafslund har ytt lån til selskaper som inngår i konsernets ventureportefølje. Per 31. desember 2010 er utestående fordringer på selskap i porteføljen totalt 123 millioner kroner, hvorav lån til Network Norway utgjør 88 millioner kroner og lån til Cogen utgjør 23 millioner kroner.